Praksa

Ureditev Celovške ceste med Drenikovo in Tivolsko

Prihodnost Celovške kot jo vidijo prebivalci Spodnje Šiške

Urška Kranjc, Aidan Cerar, Marko Peterlin

08.07.2010

Kako bi lahko izboljšali ulični prostor Celovške ceste? Ena glavnih ljubljanskih vpadnic teče skozi gosto poseljeno Spodnjo Šiško. V začetku leta je Inštitut za politike prostora (IPoP) v sodelovanju z Društvom za ur­bano okolje – Odbor za lepšo Staro Šiško (DUO) na osnovni šoli v Spodnji Šiški organiziral delavnico z naslovom “Celovška, kaj bo s tabo?”. Izvedla jo je skupina krajinskih arhitektov in ur­banistov Paz!Park, ki je na podlagi ugotovitev udeležencev izdelala predloge za ureditev Celovške ceste med križišči z Drenikovo in Tivolsko cesto.  Delavnica je potekala v okviru projekta »Mreža za prostor«, ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Po vsebinski plati je delavnica služila vključitvi želja, vizij in dvomov lokalne skupnosti v prikaz realnih možnosti razvoja javnega prostora ob Celovški cesti v bližnji prihodnosti. Vsebinska izhodišča so tako slonela na problemih, ki jih je izpostavilo Društvo za urbano okolje in podrobnih prostorskih analizah, ki so bile za potrebe delavnice narejene na podlagi izpostavljenih problemov. Razprava na delavnici se je v veliki meri nanašala na prometno ureditev, ki je po mnenju udeležencev neustrezna, tekom delavnice pa so bile poleg problemov izpostavljene tudi nekatere kvalitete prostora, ki jih prepoznavajo lokalni prebivalci. Po mnenju udeležencev delavnice bi bilo z ustreznim načrtovanjem in upravljanjem obstoječo Celovško moč nadgraditi tako, da bi sodobne potrebe in z njimi povezani posegi upoštevali prepoznane obstoječe kvalitete v prostoru. V okviru poročila po izvedeni delavnici so bile z idejnimi shemami predstavljene možne rešitve ključnih problemov v obliki predlaganih ukrepov, primeri iz referenčne literature ter prikazi idej s pomočjo fotomontaž. Ugotovitve delavnice so strnjene v nekaj točkah, ki sledijo.

Ipop je rešitve skupaj z Društvom za urbano okolje – Odborom za lepšo staro Šiško v predstavil županu Zoranu Jankoviću, podžupanu Janezu Koželju, načelniku Oddelka za urejanje prostora mag. Miranu Gajšku ter načelnici Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet ga. Ireni Razpotnik. Udeleženci sestanka so se dogovorili, da se še tekom poletja ponovno srečajo na operativnem sestanku, na katerem se bodo dogovorili o načinu izbora prioritetnih območij za urejanje ob Celovški cesti ter nadaljnjem načinu dela.

Ureditev pohodnih in kolesarskih površin ob Celovški cesti in poziv k ustreznemu prilagajanju prometnega režima za zagotavljanje prednosti pešcev in kolesarjev.

Razširitev peščevega koridorja in odstranitev vseh ovir / prednostni prečni semaforji za pešce in kolesarje / jasno označeni in upočasnjeni prehodi za pešce / preoblikovanje križišč (ostrejše zavijalne krivulje in dvignjena križišča, ki zmanjšujejo hitrost motor­iziranega prometa) / zmanjšanje največje dovoljene hitrosti na 50 km/h / bočno parkiranje ob Celovški cesti z ustreznim parkirnim režimom / vzpostavitev ustreznega prometnega režima v času prireditev v Hali Tivoli s P+R shuttle avtobusom

Oživitev slepih fasad in spodbujanje trgovskih in lokalnih mestotvornih programov

Oživljanje lokalnega programa z organizacijo tržnic in dogodkov na ulicah

Izdelava celostne podoba lokalov, napisov in izložb / oblikovno in višinsko poenotenje ograj, ki mejijo na Celovško cesto / odpi­ranje obstoječih javnih programov proti ulici / zagotavljanje vizualnega stika med ulico in programom v pritličnih nivojih objektov / spodbude za vitalne programe – mladinski center, starejši občani.

Ureditev drevoreda

Drevored brez sprememb cestnega profila: Drevored se umesti v linijo luči. Rešitev ohranja obstoječa razmerja med peš in prometnimi površinami.

Drevored kot del ukrepov umirjanja prometa: Predlagana alternativa preobraža en pas celovške v območje parkiranja. S tem se vzpostavi rob med prometnim delom in delom za pešce. Prostor pešca in kolesarja se sicer ne razširi, omogoči pa se odstranitev obstoječih ovir (količki).

Začasna ureditev plaze ob Celovški cesti med Žibertovo in Lepodvorsko ulico.

Predlaga se premik parkirnih površin na pas ob Celovški cesti, z vmesnim pasom za izstopajoče šoferje (dodatni varnostni ukrep za kolesarje). Vmesni pas služi tudi kot prostor za ureditev drevoreda ter za manevrski prostor izstopajočih iz vozil.

V opuščenih lokalih in paviljonih se predlaga uvedba javnega programa v korist širše lokalne skupnosti vseh starosti (čitalnica/ knjižnica, center za mlade, center za okoljsko ozaveščanje, neprofitna izposoja koles, …)

Urejanje žepnih parkov na obstoječih manjših zelenih površinah ob Celovški

Manjše ureditve za sedenje in počitek na prostem.

_______________________________________________________

projekt: Ureditev Celovške ceste med Drenikovo in Tivolsko

organizacija delavnice:  IPoP, Marko Peterlin, Aidan Cerar

krajinski arhitekti: Paz!Park, Urška Kranjc, Luka Javornik

predlog ureditve: 2009

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.