Dogodki

Dan za prostor

praznovanje Svetovnega dneva Habitata

Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15, Ljubljana

4. oktobra 2010, 13h -21h

Prvi ponedeljek v oktobru je Svetovni dan Habitata in ob tej priložnosti Inštitut za politike prostora 4. oktobra 2010, ob 13h v Mesnem muzeju Ljubljana letos prvič pripravlja »Dan za prostor«.

Ob tej priliki bo organizirana tiskovna konferenca, na kateri bodo predstavili rezultate projekta »Mreža za prostor« ter zbornik »Čas je za spremembe v urejanju prostora«. Pridružila se nam bosta predsednik Državnega zbora dr. Pavel Gantar in predsednik Državnega sveta mag. Blaž Kavčič.
Prostor je v Sloveniji spregledana razsežnost razvoja in hkrati večni predmet razhajanj in nerazumevanja. Čeprav pomembno zaznamuje kakovost bivanja slehernega med nami in smo v urejanju prostora vsi udeleženi vsak dan, se državljani in civilna družba čutijo vedno bolj izključene iz sistema urejanja prostora, stopnja zaupanja v sistem pa se vztrajno znižuje. Medtem različne vlade spreminjajo zakonodajni okvir za potrebe posameznih interesov in se ne odzivajo na mnenja civilne družbe. Namen IPOP-a je zato vsako leto posvetiti ta dan opozarjanju na pomen prostora za kakovost bivanja ter poudarjati vlogo urejanja prostora za doseganje razvojnih ciljev posameznika, skupnosti, gospodarstva in države.
S tem želijo na Inštitutu za politike prostora poudariti pomen povezovanja, razumevanja in sodelovanja med akterji v urejanju prostora ter začeti s prakso rednega proslavljanja Svetovnega dneva Habitata z dogodki, ki bodo spodbujali razpravo o prostoru na kar se da široki osnovi.

Dan za prostor – program
Tiskovna konferenca, pedagoška učilnica, MML

13:05 – 13.15 Zbiranje gostov, Pozdrav
13:15 – 13.30 Predsednik Državnega zbora RS dr. Pavel Gantar
13:30 – 13.45 Predsednik Državnega sveta RS mag. Blaž Kavčič: Predstavitev zbornika »Čas je za
spremembe v urejanju prostora«
13:45 – 14:00 Marko Peterlin, IPoP: Predstavitev zaključkov projekta »Mreža za prostor«
14:00 – 14:30 Vprašanja
Srečanje, pedagoška učilnica, MML
14:30 – 15:30 Srečanje partnerjev projekta »Odgovorno do prostora!«,
Odmor, atrij MML
15:30 – 16:00 Odmor ob kavi in prigrizkih
Seminar, projekcijska dvorana, MML
16:00 – 19:00 Seminar »O kakovosti bivanja«, prof.dr. Srna Mandič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
družbene vede, Center za proučevanje družbene blaginje
Družabno srečanje, atrij MML
19:00 – 21:00

»Odgovorno do prostora«
Naj spomnimo, da je bil februarja letos v Državnem svetu posvet z naslovom »Čas je za spremembe v urejanju prostora«. Povod za ta posvet je bil Poziv s katerim so v začetku leta prostorski načrtovalci, njihovi sodelavci in somišljeniki pod okriljem Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije pozvali odgovorne v državi k spremembam v sistemu urejanja prostora. Samo pripravo Poziva pa je neposredno spodbudil predlog zakona o umeščanju linijskih posegov v prostor. Predlogu tega zakona je takrat, tako kot njegovi zadnji različici nedavno, nasprotovala večina organizirane strokovne javnosti s področja urejanja prostora. V duhu sodelovanja, ki so ga sprožili ti dogodki, se je začela oblikovati mreža partnerjev Odgovorno do prostora!, ki si skozi različne aktivnosti prizadevajo za spremembe v sistemu in praksi urejanja prostora. Trenutno so člani partnerstva že: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo , Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, Inštitut za politike prostora, Zavod za prostorsko kulturo Trajekt, Inženirska zbornica Slovenije in Zveza geodetov Slovenije.

»Čas je za spremembe v urejanju prostora«
je zbornik s posveta, ki je bil februarja 2010 v dvorani Državnega sveta. Zbornik prinaša sporočila, ki so jih vabljeni nastopajoči in razpravljavci iz dvorane oblikovali na podlagi Poziva za spremembe v urejanju prostora, predstavlja pa tudi sam Poziv in sklepe s tega posveta, ki jih je potrdil tudi Odbor za lokalno samoupravo Državnega sveta in so bili posredovani odgovornim v državi in so sledeči:
1. Izdelati je treba oceno stanja v prostoru in multi-disciplinarno analizo sistema urejanja prostora;
2. Zagotoviti je treba dosledno vrednotenje prostorskih razsežnosti razvojnih programov in politik na ravni države;
3. Pristopiti je treba k učinkoviti reorganizaciji resorja v duhu nacionalne pristojnosti za urejanje prostora
(načrtovanje, gradnja, varstva, raba, vzdrževanje in prenova vseh sestavin prostora);
4. Zagotoviti je treba formalne in druge (finance, znanje, čas) pogoje za bolj učinkovito vključevanje javnosti v zadeve s področja urejanja prostora;
5. Ciljno je treba podpreti razvojno raziskovalno prakso;
6. Urediti je treba zakonodajni okvir in zagotoviti pogoje za njegovo tekoče izvajanje.

Tiskovna konferenca prispeva k projektu Odgovorno do prostora!, katerega cilj je povečati družbeno občutljivost za razmere v prostoru in sprožiti premislek o potrebnih spremembah.

Projekt »Mreža za prostor« delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost, prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.