Dogodki

Vitalne krajine

Mednarodni projekt v podporo raziskovanju razvojnih priložnosti kulturne krajine

Svečana dvorana FGG, Ljubljana in KUD Janez Jalen, Notranje Gorice

Maja Simoneti

10., 11. maj 2011

Na Ljubljanskem barju bodo letos poleti v polni meri začele potekati aktivnosti mednarodnega projekta Vital Landscapes /Vitalne krajine. Cilj projekta je z inovativnimi tehnikami spodbujati razvoj dejavnosti, programov in storitev, ki prispevajo k učinkovitemu varstvu in razvoju kakovosti kulturne krajine. Konkretno na Ljubljanskem barju se bo v okviru projekta proučevalo možnosti za razvoj novih, inovativnih, lokalno pridelanih ali predelanih produktov v okviru serije petih različnih delavnic. Produkti z delavnic bodo med drugim nosilec sporočila o izjemnosti okolja v katerem bodo nastali in spodbuda za iskanje novih razvojnih priložnosti na Ljubljanskem barju in morda tudi v drugih podobnih izjemnih krajinah Slovenije.

V torek, 10. maja 2011 bodo ob 15.00 v Svečani dvorani Fakultete za gradbeništvo tri javna predavanja v angleščini, ki jih bodo v okviru sodelovanja v projektu izvedli predstavniki projektnih partnerjev  iz Avstrije, Madžarske in Slovenije in sicer:

-      Potentials of Agenda 21 for the ELC implementation, Prof. dr. Gernot Stoeglehner in Georg Neugebauer, University of natural Resources and Applied Life Sciences Vienna;

-      Visualisation of landscapes and landscape changes, Prof. Dr. LászlóKollányi in  Sándor Jombach, Corvinus University of Budapest;

-      GIS kot orodje za odločanje, Roberto Degan, LUZ, d.d.

V sredo, 11. maja ob 9.00, bo v dvorani KUD Janez Jalen v Notranjih Goricah, na Podpeški cesti 380: uradna predstavitev projekta in tiskovna konferenca z ekskurzijo (do vključno 15.00) po območju Ljubljanskega barja (z možnostjo kosila v Bistri). Udeležba je možna po predhodni najavi na naslov urska.kranjc@luz.si.

Konec poletja, 22. in 23. septembra bo Ljubljana gostila mednarodno konferenco projekta, ki bo priložnost za srečanje z zanimivimi gosti iz tujine, seznanitev z delnimi rezultati projekta in panelne razprave.

Projekt Vitalne krajine bo potekal do marca 2013 in ga v večjem deležu financira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) v okviru programa Centralna Evropa (www.central2013.eu). V projektu sodeluje osem partnerjev iz sedmih držav: Nemčije (Land Company Saxony-Anhalt in Association of Cultural Heritage Saxony-Anhalt), Avstrije (University of natural Resources and Applied Life Sciences Vienna), Slovaške (Institute of geography of Slovak Academy of Sciences), Češke (Faculty of Agriculture, University of South Bohemia), Madžarske (Corvinus University of Budapest), Poljske (University of Agriculture Krakow) in iz Slovenije (LUZ, d.d.).

Slovenski projektni partner LUZ, d.d. pri izvajanju projekta sodeluje s Krajinskim parkom Ljubljansko barje (KP LB), Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), Turizmom Ljubljana in Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za Kulturo, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Kulturna krajina, kot uravnoteženo razmerje med kulturo rabe in naravnimi viri, predstavlja v srednjeevropskem prostoru nepogrešljivo zakladnico biotske raznovrstnosti, vir naravnih bogastev in kulturno dediščino, ki je gradnik kulturne identitete držav tega prostora. Razsežna območja kulturne krajine se s prestrukturiranjem in umikanjem primarne rabe ter z novimi posegi v prostor spreminjajo in zelo pogosto se pri tem trajno izgublja lokalna identiteta in razvojne priložnosti za trajnostni razvoj.

Tudi Slovenija se sooča z naraščajočo vrzeljo med težnjami ohranjanja narave in gospodarskega razvoja, z neučinkovitim sodelovanjem med sektorji (npr. med upravljanjem z vodami, varstvom naravne dediščine in kmetijstvom), s pomanjkanjem izkušenj z vključevanjem javnosti v procese odločanja ter z nizko stopnjo razumevanja za razvojne priložnosti, ki jih ponuja kulturna krajina.

Pričakovani rezultati projekta VITAL LANDSCAPES naj bi bili spodbuda za razvoj produktivne prakse ravnanja s krajino. Projekt bo skušal vplivati na izboljšanje komunikacije med varstvenim in gospodarskim področjem z uporabo učinkovitih tehnik sodelovanja med neposredno vpletenimi in posredno prizadetimi udeleženci. Projekt Vital Landscapes bo posebno pozornost namenil kakovosti življenja na podeželju, ki je v srednjeevropskem prostoru pogosto v podrejenem položaju, saj imajo prebivalci skoraj praviloma slabši dostop do javnih in družbenih dejavnosti, prav tako pa imajo pogosto tudi nižje dohodke. Ruralna območja zato ne predstavljajo življenjskega izziva za mlado in bolje izobraženo populacijo, ki se zato umika v mesta in dodatno prispeva k demografskemu primanjkljaju in siromašenju teh območij.

Razvoju projekta je možno slediti preko spletne strani (www.vital-landscapes.eu), ki jim je možno slediti tudi v angleščini in novic projekta, ki izhajajo tudi v slovenskem jeziku. Na novice projekta se lahko naročite. Kontakt urska.kranjc@luz.si .

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.