Natečaji

Vrtec Mavrica v Brežicah

Sodobni vrtci postajajo prepoznavna slovenska "arhitekturna znamka".

15.05.2011

Občina Brežice je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisala javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za vrtec Mavrica v Brežicah.

Prvo nagrado je med 64 prispelimi elaborati dobila skupina arhitektov, ki jo sestavljajo avtorji: Breda Bizjak, mag. Lidija Dragišić, Katja Florjanc, Emir Jelkić ter Ajda Vogelnik Saje.

Otvoritev razstave natečajnih del bo v sredo 25.5.2011, ob 18:00 uri v prostorih Poslovnega centra Gasa (Upravna enota Brežice), Cesta prvih borcev 24a, Brežice.

Predmet natečaja je bila novogradnja vrtca Mavrica v Občini Brežice z 20 oddelki predšolskih otrok, (12 oddelkov za prvo starostno obdobje, 7 oddelkov za drugo starostno obdobje ter 1 razvojni oddelek), za skupno 440 otrok. Skupna površina novega vrtca obsega cca. 4300m2 bruto etažnih površin. Celotna urbanistična ureditev/natečajno območje obsega 11.986m2.

Strokovna komisija je o projektu poročala:

«Elaborat je eden redkih, ki hišo podredi zunanjemu prostoru in jo spretno zasnuje v obliki kontinuirane prostorske zanke, ki obdaja centralno igrišče. Enovita zasnova igrišča, ki se začne z obsežnim centralnim atrijem na jugu parcele in se pod traktom 1. nadstropja nadaljuje vse do severnega dela zemljišča, je komisija ocenila kot eno najboljših, saj v psihološkem smislu zagotavlja občutek varnosti in povezanosti vseh oddelkov v vrtcu. Gradacija doživetja zunanjega prostora od introvertiranosti v centralnem atriju, ki je primerna za nižja starostna obdobja, do odprtega ambienta v severnem delu parcele za starejše otroke je skladna s postopnim širjenjem zavesti otrokove percepcije zunanjega okolja.

Kvaliteta urbanistične zasnove je tudi v tem, da je prostorska zanka projekta organsko povezana z obliko lokacije. Njena poteza se iz odmaknjenega severnega igrišča preko široke zelene igralne klančine dvigne na nivo nadstropja in se preko zvezno vzpenjajočih se streh v vzhodnem, južnem in zahodnem traktu postopoma okrog centralnega atrija zaokroži na nivo strehe 2. nadstropja ter se v zaključku izteče v polprosojno pergolo nadkritega igrišča na strehi objekta. Nadstropni del je smiselno umeščen v SZ kot parcele, kjer je njegova višina najmanj moteča, na ta način pa ne zasenči prostorov v pritličju vrtca. Kvaliteta zasnove je tudi v tem, da je objekt v celoti organiziran nad terenom.

Parkirišče je organizirano s pretočno enosmerno zanko, njegova longitudinalnost pa omogoča dobro napajanje vhodov. Vhodi so urejeni smiselno z dvema širokima, nadkritima in vabečima vhodoma za 1. in 2. starostno obdobje in primerno umaknjenim službenim vhodom ter dostavo ob severni fasadi, na jugovzhodu pa je urejen tudi širok peš dostop.

Notranja funkcionalna zasnova projekta odraža dobro poznavanje tipologije vrtca in z inovativnim reševanjem prostorskih zahtev ustvarja dobre funkcionalne povezave ter kvalitetno prostorsko vzdušje. Vse igralnice vrtca se obračajo v centralni atrij, ki je širok in zato dobro osončen. Pri zasnovi igralnic je razmerje širina-globina kvalitetna in zagotavlja dobro osončenost, prav tako vstopna cona z garderobami in sanitarijami.

Igralnice 1. starostnega obdobja so urejene v pritličju in razporejene v vzhodnem in zahodnem traktu, ki sta na jugu povezana z veznim traktom. Vanj sta umeščena večnamenski skupni prostor in športna telovadnica, zasnova tega dela je kvalitetna in zasnovana fleksibilno in zračno. Spremljajoči dodatni prostori se dobro navezujejo na igralnice. Igralnica razvojnega oddelka je enakovredno vključena v sosledje ostalih igralnic, zato otroci s posebnimi potrebami niso prostorsko izločeni.

Igralnice v pritličju imajo V ali JZ orientacijo, igralnice 2. starostnega obdobja so urejene v nadstropju in imajo kvalitetno V in J orientacijo. Dostopne so po širokem stopnišču, ki ga je moč uporabljati kot priložnostni avditorij. Igralnicam v nadstropju je omogočen dostop na igrišče na strehi, ki se kot most razteza proti vzhodnem traktu. Zasnova tega dela s povezovalno klančino v smeri severnega igrišča je funkcionalno dovršena in likovno presežna.

Likovna zasnova elaborata je sodobna, enovita in sonaravno zadržana. Reliefna razgibanost strehe je hkrati velikopotezna in igriva, kot strešna krajina se nadaljuje v sorodno oblikovan relief na igrišču, ki je obdelan z razpotegnjenimi nizkimi vzpetinami. V eno od njih je vključeno tudi obstoječe zaklonišče. Zunanji izgled objekta je zasnovan s kontinuirano opno, ki v zalomljeni liniji valovi po obodu objekta in se na vhodih vboči v objekt. Ritmizirana razporeditev vertikalnih oken je sodobna in prepričljiva, njena igrivost pa primerna za stavbo vrtca.»

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.