Novice

Ukrepi za uresničevanje pravic invalidov do dostopa brez ovir

inventarizacija obstoječih ovir v grajenem okolju in v objektih v javni rabi po Sloveniji

UIRS, poročilo

30.11.2011

Urbanistični inštitut Republike Slovenije in Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo sta maja letos zaključila triletni raziskovalni projekt UKREPI ZA URESNIČEVANJE PRAVIC INVALIDOV DO DOSTOPA BREZ OVIR: inventarizacija obstoječih ovir v grajenem okolju in v objektih v javni rabi po Sloveniji.

Namen raziskave je bil preveriti, kako se v zakonih določene pravice invalidov uresničujejo v Sloveniji, in glede na ugotovljeno predlagati ustrezne ukrepe ter razvijati orodja in metodologijo za učinkovito uresničevanje zakonsko deklariranih pravic invalidov do prostega dostopa. V raziskavi smo se osredotočili na dostopnost grajenega okolja, komunikacij in informacij.

V okviru prve faze raziskave smo anketirali invalide posameznike in predstavnike invalidskih organizacij. Anketiranje je pokazalo, da večina ukrepov še vedno ostaja le v obliki predloga in le manjši del se jih dejansko izvaja. Zato smo pozvali, da je treba čim prej določiti pristojnosti in odgovornosti različnih organov, ki se ukvarjajo z invalidsko problematiko, določiti sankcije za kršenje pravic, uvesti strožje kazni za neupoštevanje oziroma kršenje predpisov, ki se nanašajo na načrtovanje in gradnjo brez ovir, spodbujati prilagoditve že obstoječih stavb z dodeljevanjem državnih subvencij upravljavcem objekta, obvezno pa je treba začeti usposabljanja arhitektov na področju dostopnosti invalidov. Gre pravzaprav za doseganje ciljev, ki so že določeni v Strategiji Dostopna Slovenija, Akcijskem programu za invalide 2007–2013 in Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov. Ker je bil eden od predlogov predstavnikov invalidskih organizacij tudi, da bi bilo treba natančno pregledati stanje na terenu, da bi se ugotovile obstoječe ovire, in da bi bilo treba pripraviti ustrezne sezname teh,odgovorne opozoriti na ugotovljene pomanjkljivosti in od njih zahtevati, naj se nepravilnosti čim prej odpravijo, smo se v drugi fazi raziskave osredotočili na izvedbo prostorske inventarizacije dostopnosti objektov v javni rabi.

Za terensko analizo smo izbrali 26 objektov v dvanajstih regijskih središčih Slovenije. Kot je namreč predpisano, morajo biti objekti v javni rabi in javne površine dostopne brez grajenih in komunikacijskih ovir. Pri tem so nam (kot mentorji) pomagali invalidi, člani Društva študentov invalidov Slovenije. Informacije, ki so bile evidentirane s pomočjo terenske analize ter pregleda pomembnih zakonov in pravilnikov, so bile pomembna podatkovna baza za tretjo fazo raziskave.

Osrednji del tretje faze raziskave je bila priprava spletnega vodiča za invalide o dostopnosti javnih objektov po Sloveniji in vzpostavitev spletnega orodja, ki bo omogočal stalni nadzor nad izvajanjem zakonskih določil, ki se nanašajo na zagotavljanje prostega gibanja za vse in preprečevanje nastajanja novih grajenih ovir. V ta namen smo ustvarili spletno stran, ki je dostopna na: http://dostopnost.uirs.si. Stran ponuja možnost vnosa pobud, opozoril ali podatkov o dostopnosti objektov v Sloveniji. Uporabniki strani lahko zaprosijo za pregled javnega ali drugega objekta, hkrati pa lahko tam izvedo tudi, ali objekt, za katerega je bila izdana prošnja za študijo dostopnosti, tudi res ustreza vsem predpisom, ki so za tak objekt predpisani s stani zakonodajalca. V prihodnje bo spletna stran ponudila še mnoge druge informacije, kot so na primer podatki o uradnih urah javnega objekta in podatki o kontaktnih osebah za določena področja, uporabniki pa bodo na portalu lahko dobili tudi razlage predpisov s strani pristojnih strokovnjakov. Zasnova spletne strani omogoča, da bo lahko ta v prihodnje služila kot tehnično orodje za ocenjevanje dostopnosti objektov v javni rabi oz. dostopnosti javnih prostorov, kot neke vrste inšpekcijske storitve. Zato nameravamo vzpostaviti tesnejše sodelovanje med skrbnikom portala in inšpekcijskimi službami, kar bi slednjim omogočalo lažji dostop do informacij o obstoječih ovirah in tudi olajšalo njihovo delo. Spletna stran mora postati osrednja stran v Sloveniji za analiziranje stanja in objavljanje podatkov o dostopnosti objektov v javni rabi kakor tudi o dostopnosti javnih prostorov. V prihodnje pa pričakujemo, da bo končno vendarle prišlo so dejavnejšega sodelovanja ključnih akterjev na področju invalidskega varstva, zlasti direktorata za invalide ministrstva za delo, družino in socialen zadeve ter ministrstva za okolje in prostor.

Izvajalca: Urbanistični inštitut Republike Slovenije (UIRS) in Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo (IRSSV)

Vodja projekta: dr. Richard Sendi (UIRS) Sofinancerja: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Vabljeni, da si spletno stran ogledate in nas za vse dodatne informacije oz. pripombe kontaktirate:

dr. Richard Sendi, richard.sendi@uirs.si.

dr. Boštjan Kerbler, bostjan.kerbler@uirs.si

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.