Dogodki

Podeželska krajina kot razvojni potencial

Posvet DKAS

Muzej za arhitekturo in oblikovanje, grad Fužine v Ljubljani

18.4.2013

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS) v okviru mednarodnega meseca krajinske arhitekture pripravlja posvet Podeželska krajina kot razvojni potencial. Posvet se bo odvijal 18. aprila v prostorih Muzeja za arhitekturo in oblikovanje na Fužinah.

S poosvetom se želi prispevati k razpravi o slovenski krajinski politiki in usmeriti pozornost širše javnosti na krajino kot pomemben in v zadnjem času vse bolj ogrožen razvojni potencial države. Krajino kot pomembno nosilko prepoznavnosti in prostor, v katerem se uresničujejo številne razvojne dejavnosti, namreč vse bolj ogrožajo pomanjkanje vizije urejanja prostora, številni neprimerni posegi v prostor in pomanjkanje mehanizmov za uresničevanje določil prostorskih aktov, pa tudi za nadzor in spremljanje stanja v prostoru.

Posvet je zastavljen interdisciplinarno, zato bo mogoče večplastno osvetliti problematiko slovenskega podeželja ter izpostaviti možnosti različnih strok in njihovo odgovornost pri ohranjanju razvojnih potencialov in prepoznavnosti. K razpravi se želi pritegniti strokovne službe občin, pristojne za prostor in okolje, službe za varstvo narave in kulturne dediščine, razvojne resorje, katerih pristojnosti so povezane s podeželjem in krajino ter prostorske načrtovalce in druge strokovnjake, ki delujejo na področju urejanja prostora. Z vabljenimi strokovnjaki in drugimi udeleženci se bo v treh tematskih sklopih spregovorilo o podeželski krajini kot o pomembnem razvojnem potencialu države.

Po predstavitvah uvodnih prispevkov se bo v posameznih sklopih iskalo odgovore na naslednja vprašanja: Kako se dogovarjati in usklajevati glede razvoja podeželja, kako omogočiti boljše uresničevanje razvojnih priložnosti podeželja? Ali imamo ustrezne mehanizme za uresničevanje določil, ki jih za urejanje krajine določajo prostorski planski in izvedbeni akti?  Smo pri nas že spoznali, da je krajina razvojni vir prihodnosti? Ali znamo izkoriščati njene raznolike razvojne priložnosti? Kateri so ključni akterji in ali znamo k temu pritegniti zainteresirano javnost?  Kako se soočamo s stanjem slovenskih krajin, ki jih na podeželju pomembno zaznamujejo nove oblike poselitve in tipologije arhitekture, zaraščanje obdelovalnih površin, različni infrastrukturni objekti in podobno? Kako ohranjati in nadgrajevati prepoznavnost podeželja, njegovo poselitev in krajino?

Z zaključki, oblikovanimi v plenarnem delu posveta, se bo seznanilo pristojne v državi. Prijave na posvet so mogoče do 10.4. 2013.

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.