Novice

Skupnostno urejanje javnega prostora v Kranju

Prvi korak z ureditvijo igrišča

09.10.2016

Primer dobre prakse skupnostnega urejanja javnega prostora ter celovite urbane prenove soseske je kranjska stanovanjska soseska Planina, ki jo vodi pisarna lokalne prenove – Pisarna prenove soseske Planina.

Stanovanjska soseska Planina v Kranju ima več kot 150 večstanovanjskih zgradb in več kot 4300 stanovanj. V soseski živi četrtina vseh prebivalcev Mestne občine Kranj in je razglašena za degradirano urbano območje (DUO), tj. območje, katerega uporabna vrednost je tako zmanjšana, da je za njegovo oživitev potreben večji poseg v njegovo strukturo in rabo. Po 45 letih, odkar je bil položen temeljni kamen za izgradnjo soseske, je ta potrebna temeljite fizične in socialne prenove. Mestna občina Kranj je ena izmed prvih in redkih slovenskih mest, ki se je problema lotila celostno in skupnostno. Izhodišče za rešitev problema je bil opredeljen že v dokumentu Strategija trajnostnega razvoja MO Kranj 2009-2023 in v Trajnostni urbani strategiji Mestne občine Kranj 2030, katere cilj je narediti sosesko ponovno privlačno in kvalitetno za bivanje, delo, preživljanje prostega časa in vzgojo otrok.

Nove skupnostne prakse pri urejanju javnega prostora

Prvi koraki: Ureditev “Krtkovega otroškega igrišča” na Planini

Na skupnostnih delavnicah, ki jih je organizirala Mestna občina Kranj, koordinirala pa pisarna lokalne prenove – Pisarna prenove soseske Planina, je skupina okoliških stanovalcev, ki se je ukvarjala z vprašanjem otroških igrišč, opozorila na nezadostno urejenost, neprimerno vzdrževanje otroških igrišč, na njihovo neenakomerno razporeditev po soseski ter pomanjkanje igral za različne starostne skupine otrok. Skupaj so predstavili svoje potrebe in želje ter predlagali rešitve, kako naj bi se oblikovalo novo otroško igrišče in kakšna so po njihovem mnenju najbolj primerna igrala. Pri oblikovanju njihovih rešitev so jim svetovali in pomagali strokovnjaki, ki delujejo na področju urejanja otroških igrišč (krajinski arhitekti, vzdrževalci javnih zelenic, izvedenci za zunanja igrala in predstavniki mestne uprave). Na podlagi predlogov stanovalcev, lokalne skupnosti in oblikovalcev je potem nastal načrt krajinske ureditve otroškega igrišča in kmalu se je začela gradnja, pri kateri so veliko sodelovali tudi sami okoliški stanovalci. Ob pomoči vrtnarjev in krajinskih arhitektov so zasadili in uredili zelenico otroškega igrišča, špičili količke, postavljali ograjico okoli hribin, barvali opozorilne tablice, označili nove rastlinske vrste, oblikovali hribine in poskrbeli za prijetno osvežitev s pijačo in sadjem vseh sodelujočih. Na skupnostni delovni akciji v začetku septembra se je zbralo 60 starih in mladih, ki so pokazali, da jim je še kako mar za skupno okolje, v katerem živijo.

Krtkovo otroško igrišče ni zgolj klasično otroško igrišče s kataloškimi igrali, temveč tudi prijeten prostor za posedanje in druženje, ki poleg prostora za otroško igro in vzpodbujanje otroških motoričnih sposobnosti, ohranja parkovni značaj prostora in spodbuja k spoznavanju naravnih materialov in različnih rastlin, ki jih najdemo v našem okolju.

Zasnova igrišča sledi prostorski razporeditvi obstoječe drevnine, ki se v celoti ohrani. Tako je rob območja zasajen z drevjem (pretežno divji kostanji, dva jesena ob vhodni strani ter rdeči hrast v jugozahodnem kotu območja), ki navzven zamejuje območje, hkrati pa poleti nudi prijetno senco. Ohrani se tudi veliko drevo v osrednjem delu prostora (srebrni javor), okrog katerega je postavljena lesena klop oz. podest, ki predstavlja osrednji element za posedanje in druženje. Oblikovna zasnova igrišča izhaja iz organske forme – linije med zatravljenim in prodnatim območjem. Zelene hribine, ki so glavni motiv celotnega igrišča, se zajedajo v osrednjo odprto ploskev in tako ustvarjajo organsko oblikovan rob, ki skupaj z obstoječim drevjem in novo grmovno zasaditvijo predstavlja zeleni okvir igrišča in hkrati varovalni pas, ki blaži hrup, ki nastaja med igro.

Projekt: Krtkovo otroško igrišče

Arhitektura: Aleš Peternel u.d.i.a., Katja Senekovič u.d.i.k.a.

Naročnik: Mestna občina Kranj

Fotografije: priložene

Lokacija: Soseska Planina, Kranj

Leto izgradnje: maj 2016

Velikost območja: 930 m2

Cena projekta: 40.000 + DDV

Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se registrirate. Hvala.