info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
6. 11. 2003

Odličnost pri načrtovanju* mest

Darja Matjašec, Maja Simoneti
The Mayors' Institute on City Design (MICD) je program nacionalne ustanove za umetnost (National Endowment for Arts, NEA), namenjen izboljšavam v načrtovanju in razvoju mest ter spodbujanju znosnejšega življenja v njih. Inštitut promovira odličnost pri načrtovanju mest od devetdesetih let naprej in je prejemnik mnogih nagrad, med drugim državne nagrade leta 2000, podeljene iz rok žene takratnega predsednika Clintona.

MICD je nastal leta 1986 kot pobuda nacionalne konference županov. NEA zagotavlja osnovna sredstva za izvajanje. Program organizacijsko vodi American Architectural Foundation v sodelovanju s posameznimi univerzami in inštituti.

MICD pripravlja redne nekajdnevne delovne seminarje o načrtovanju in oblikovanju mest. Sodelovanje na teh dogodkih je omejeno na najmanj 20 udeležencev, od katerih mora biti vsaj polovica županov. Ostali del udeležencev so njihovi sodelavci, ki so strokovnjaki s področja urejanja prostora. Na teh pogovorih župani skupaj z ostalimi udeleženci identificirajo prostorske probleme v mestih, iščejo rešitve in razpravljajo o alternativah na poti do rešitev, do izboljšanja stanja. Izmenjava mnenj skozi pogovore na okroglih mizah in predstavitvah odpira nove perspektive in generira kreativne ideje. Strokovnjaki (urbanisti, arhitekti, krajinski arhitekti, investitorji, umetniki...) pripravljajo predstavitve dobrih praks in prototipnih rešitev pri načrtovanju mest. V glavnem župani, udeleženci teh seminarjev, trdijo, da so srečanja večkratno koristna. Še posebej zanimivo sem jih zdi, da se pogosto izkaže, da znajo pravilno začutiti probleme v svojem okolju. Do teh seminarjev se tega niso zavedali, kakor tudi niso razumeli oblikovalskega in načrtovalskega znanja, ki je na voljo za dosego potrebnih sprememb.

Na podlagi seminarjev, ki se vrstijo v različnih programih pod okriljem NEA na temo mest, je izdana serija petih knjig, ki še dodatno promovirajo odličnost pri načrtovanju mest. Med njimi je tudi knjiga Odličnost pri načrtovanju mest iz programa MICD. Ostali programi in njihove publikacije v tej seriji so še: Schools for Cities: Urban Strategies, Sprawl and Public Space: Redressing the Mall, University / Community Design Partnership: Innovation in Practice, Your Town: Mississippi Delta. Težišče vsebine teh knjig je načrtovanje javne domene in potencialov inovacij v krajinski arhitekturi, arhitekturi in urbanizmu v lokalnih skupnostih po celotni državi.

Knjiga Odličnost pri načrtovanju mest je zbir esejev. Med avtorji je tudi dobro znani Richard Sennett, sociolog, ki se že nekaj desetletij ukvarja s pomenom javnega. Sennet, ki se je med avtoritete na področju javnega zapisal že leta 1974 z eno svojih prvih knjig »The Fall of Public Man«, je za knjigo spisal esej "The Civities of Seeing". Knjiga, oziroma celoten zbir esejev, podaja arhitekturi, krajinski arhitekturi, umetnosti, urbanizmu in planerski stroki navodila, kako izboljšati pomen javnega v mestu.

Knjigo sestavljajo tri osnovna poglavja: Stroka, Osnovni pojmi in Poti do cilja. V prvem poglavju se srečamo z opisom vloge načrtovalskega poklica. Načrtovalec naj bi bil pošten posrednik med naročnikom in uporabniki. Skuša razumeti obe vpleteni strani in privesti nalogo skozi načrtovalski postopek do uspešnega konca. Vsebina se dotakne oblikovanja javnih prostorov in poskuša pojasniti, kakšne so načrtovalčeve kompetence. Da bo nek javni prostor zadovoljiv tudi z oblikovnega vidika, je potrebno upoštevati kar najbolj raznolike uporabnike. Pri oblikovanju javnih prostorov ne gre namreč za specifičnega uporabnika z določenimi zahtevami, ampak je potrebno upoštevati kar najširši možni spekter uporabnikov. Pri načrtovanju je namreč zelo pomembna razlika med delom za ozko profiliranega uporabnika in težko ulovljivo skupino, uporabnikov javnega prostora, pogosto celo kontradiktornih pričakovanj... Oblikovanje javnih prostorov zahteva, da načrtovalec vključi v rešitve različne uporabnike, da predvidi možnosti za zadovoljstvo njihovih, včasih nasprotujočih si potreb, in to na več ravneh, estetski, čutni in socialni. Prav tako mora načrtovalec, pa naj je to arhitekt, krajinski arhitekt, umetnik ali kdo drug, upoštevati ekonomske omejitve in terminski plan dela. Za dobre rešitve je najprimernejša sestavljena delovna skupina, interdisciplinarna struktura z enostavno organizacijsko shemo, običajno iz istega poslovnega okolja. Po tem splošno poučnemu uvodu se knjiga v drugem delu prvega poglavja posveti posameznim strokovnjakom (The Design Professions): arhitektom, krajinskim arhitektom, planerjem in umetnikom.

V drugem poglavju so eseji različnih avtorjev, Javni prostori, Vélike ulice, Revitalizacije starih mestnih jeder, Gradbena stroka v mestu, Stanovanjske soseske in Mesto ob vodi. Vsa besedila vključujejo tudi izbrane projekte, primere dobre prakse. Teksti so zanimivi in koristni tudi za naše razmere. Prvi esej se dotakne raznolikosti uporabnikov, pojasni pojem privatizacije v sistemu javnih prostorov in pri tem ne prezre javne politike. Naslednje poglavje govori o uporabi ulic in razlaga, kaj dela ulice vélike. Revitalizacija starih mestnih jeder, porajajoča vroča tema tudi pri nas, nas popelje skozi pomembna dejstva: kako je z načrtovanjem in politično močjo, kdo in kako ponovno investira v starih mestnih jedrih, kaj se dogaja s stavbami in ljudmi in kakšna je vizija, ki kreira smisel javnega prostora v starih mestnih jedrih. Nujnost infrastrukture se skozi naslednje besedilo ne razkriva več samo kot nujno zlo v mestu. Prav nasprotno, infrastrukturi se pripisujejo možnosti za to, da se ji z ustreznimi oblikovnimi in programskimi rešitvami doda vrednost, ki jo v mestu pomembno dodatno osmisli. V nadaljevanju temam sledijo stanovanjska območja, nepogrešljivi deli mest, in mesta ob vodah.

V zadnjem poglavju, Pot do cilja, pa se knjiga dotakne orodij in pravil za načrtovanje mest. Avtorji nas nagovarjajo, naj ne pozabimo na privlačnosti v raznolikosti, na bojazen pred neoblikovanjem, na ponovna odkritja ulice kot take, na prostore, ki so programsko prazni... Pot do kvalitetnih rešitev poteka tudi preko natečajnih projektov in delavnic z lokalnimi prebivalci.

Drobna knjižica nevpadljive zunanjosti in plemenite vsebine deluje, kot bi k nam prišla iz nekega boljšega sveta. Na srečo nam ob listanju sporoča, da je za vse, ki imajo voljo in so uspeli prepričati tudi tiste s politično močjo, pot odprta. Gradivo zato spodbuja k razkrivanju primerov dobre prakse in k spodbujanju odgovornih, naj delijo svoje probleme s strokovnjaki. Pri tem pa nikakor ne gre pozabiti, da je politično moč možno utrditi tudi z očitnim dvigom kakovosti bivalnega okolja!
__________________________________________________
*orig. »design«: zaradi narave slovenskega jezika se zdi v danem primeru smiseln najustreznejši prevod načrtovanje

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
James S. Russell, Mark Robbins
The Mayors' Institute, Excellence in City Design

The Mayors' Institute on City Design

National Endowment for the Arts. Washington, DC 2002na vrh