info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
3. 6. 2009

Evropska konvencija o krajini - izvajanje v Sloveniji
Ministrstvo za okolje in prostor je konec leta 2008 izdalo publikacijo z naslovom »Evropska konvencija o krajini – izvajanje v Sloveniji«, katere namen je seznanjanje strokovne javnosti ter ozaveščanje širše javnosti o vrednotah krajin in Evropski konvenciji o krajini. S publikacijo želi Ministrstvo za okolje in prostor, kot odgovorno za izvajanje ratificirane Evropske konvencije konvencije o krajini v Sloveniji, predstaviti in promovirati varstvo in razvoj krajine na vseh področjih delovanja.

Evropska konvencija o krajini je mednarodni sporazum o varstvu, upravljanju in o načrtovanju krajin ter o ozaveščanju javnosti o pomenu krajin, ki je začela veljati 1. marca 2004. Nastala je na pobudo Odbora ministrov Sveta Evrope in je bila sprejeta 20. oktobra 2000 v Firencah v Italiji. Nekateri zato Evropsko konvencijo o krajini imenujejo tudi Firenška konvencija. Evropsko konvencijo o krajini je podpisalo že 36 držav in od tega tudi ratificiralo 30 držav. Slovenija je konvencijo podpisala marca 2001, ratificirala julija 2003.

Publikacija je vsebinsko sestavljena iz dveh delov, kjer je na kratko predstavljena Evropska konvencija o krajini in je podan izčrpen pregled o izvajanju konvencije v Sloveniji. V publikaciji je v prvem delu predstavljena Evropska konvencija o krajini, njen namen nastanka, cilji konvencije, izhodišča za varstvo upravljanje in načrtovanje krajin ter navedene definicije strokovnih izrazov iz konvencije kot so krajina, krajinska politika, varstvo krajin, upravljanje krajin, načrtovanje krajin. Opisani so ključni poudarki konvencije in kakšne so obveznosti držav pogodbenic konvencije pri izvajanju konvencije. Predstavljena je Nagrada Sveta Evrope za krajino kot instrument konvencije za spodbujanje držav podpisnic konvencije, da zagotavljajo trajno varstvo, upravljanje in načrtovanje krajinskih območij, ki so lahko zgled drugim državam kot primer dobre prakse. Nagrada Sveta Evrope se podeljuje na vsaki dve leti in bo prvič podeljena letos 2009.

V drugem obsežnejšem delu je predstavljeno izvajanje Evropske konvencije o krajini v Sloveniji. Na strnjen način je opisano stanje in kakovost krajin v Sloveniji, predstavljene so krajinske regije Slovenije kot rezultat obsežnega projekta prepoznavanja in vrednotenja krajin, navedena je zakonodajna podlaga in vključenost varstva in razvoja krajine v različne sektorske zakone. Po posameznih področjih delovanja je predstavljeno dosedanje izvajanje konvencije in vključevanje vsebin krajine v aktivnosti, predpise in dokumente na področju urejanja prostora, varstva okolja, ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, kmetijstva in gozdarstva, izobraževanja, mednarodnega sodelovanja, delovanja nevladnih organizacij vključevanja javnosti in ozaveščanja. Predstavljeno je tudi Društvo krajinskih arhitektov Slovenije kot nevladna organizacija, ki deluje na področju krajine ter Trajekt kot spletni portal, ki s prispevki spodbuja utemeljeno strokovno komunikacijo in ozavešča javnost tudi na področju krajinske arhitekture. Na koncu je navedeno dosedanje mednarodno sodelovanje med državami podpisnicami konvencije preko mednarodnih strokovnih konferenc in delavnic in mednarodno sodelovanje Slovenije ter naveden seznam strokovnih konferenc in delavnic, ki so bile izvedene v Sloveniji na temo varstva in razvoja krajin ter seznam ustanov, nacionalnih in mednarodnih organizacij, ki delujejo na področju krajin ter navedeni so njihovi spletni naslovi.

Publikacija je izšla v slovenskem jeziku v nakladi 1000 izvodov in je dostopna tudi na spletni strani MOP v obliki za tiskanje. Urednica publikacije je Jelena Hladnik, univ.dipl.inž.kraj.arh., Ministrstvo za okolje in prostor, predstavnica Slovenije za Evropsko konvencijo o krajini. Avtorica besedila je mag. Nataša Bratina Jurkovič, univ.dipl.inž.kraj.arh., s podjetja Allinea plus d.o.o., ki je publikacijo tudi oblikovalo.

Evropska konvencija o krajini je priložnost za celovito obravnavanje krajin in njihovo vključevanje v načrtovalske procese, tj. razvojne in varstvene. Konvencija nam nudi možnosti in daje osnovo za izboljšanje uveljavljene prakse in operativnejše medsektorsko sodelovanje ter spodbujanje aktivnega vključevanja javnosti pri obravnavi krajinskih vsebin, ozaveščanju o pomenu in vrednotah krajin in ustreznega upravljanja za dosego želenega stanja kulturnih krajin. Tako bomo lahko ohranili identiteto krajin kot našo dediščino in s tem prepoznavnost prostora v Sloveniji in Evropi.

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Jelena Hladnik
mag. Nataša Bratina Jurkovič
Ministrstvo za okolje in prostor 2008

Publikacija je brezplačna.
Naročila: jelena.hladnik@gov.si
na vrh