info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
8. 12. 2009

Študentski Prešernovi nagradi 2009 tudi bodočim prostorskim načrtovalcem

Anton Prosen
Rektor Ljubljanske univerze vsako leto ob obletnici Prešernovega rojstva in ob Tednu univerze slovesno podeli študentske Prešernove nagrade. Letos sta med 12 nagrajenci tudi dva bodoča prostorska načrtovalca: Miha Konjar s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo in Matej Rozman s Fakultete za arhitekturo.

Univerza z nagradami spodbuja kakovost znanstvenoraziskovalne in umetniške dejavnosti študentov do končanega univerzitetnega študija oziroma druge bolonjske stopnje. Vsako leto univerza objavi razpis, v katerem določi število nalog, ki jih lahko predloži posamezna članica univerze. Odločitev o nagradah sprejme komisija, ki jo imenuje senat Univerze v Ljubljani, pri tem pa ji pomagajo področne komisije. Pri ocenjevanju nalog se v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad upošteva več meril, od jasnosti opredelitve raziskovalnega problema in poglobljenosti teoretične zasnove naloge, do poznavanja literature in kakovosti oblikovanja besedil.

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo in Fakulteta za arhitekturo sta leta 2009 na podlagi predhodnega izbora letos za nagrado predlagali dve nalogi iz področja prostorskega načrtovanja. Uvrščeni sta bili v področje družboslovja in sta obe prejeli Prešernovo nagrado. Naj jih v nadaljevanju na kratko predstavimo.

Miha Konjar

Miha Konjar (FGG) je prejel nagrado za Modeliranje zaposlitvenih sistemov Slovenije na osnovi dnevne mobilnosti. Nalogo je izdelal po mentorstovm doc. dr. Anke Lisec in somentorja mag. Sama Drobneta. V svoji nalogi je obravnaval zaposlitvene sisteme kot podlago za določevanje funkcionalnih območij oziroma regij v Sloveniji. Utemeljitev opredelitve funkcionalnih regij na podlagi zaposlitvenih območij, natančneje na podlagi dnevne mobilnosti delovno dejavnega prebivalstva, je jasno podana na podlagi obsežnega pregleda literature s tega področja. Pri pregledu literature so poudarjeni najnovejši rezultati raziskav in uveljavljenih praks v državah članicah Evropske unije (EU) in Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). Na podlagi pregleda literature in analize izbranih metod modeliranja zaposlitvenih (funkcionalnih) območij je kandidat samostojno prilagodil metodi trga dela in delovnih območij za primer členitve Slovenije na funkcionalna območja na različnih (lokalnih in regionalnih) ravneh. V sklepnem delu naloge so prikazani rezultati uporabljenih metod za analiziranje in oblikovanje zaposlitvenih območij Slovenije, ki so lahko podlaga za določevanje funkcionalnih regij in načrtno razvojno politiko.

V Sloveniji se že dlje kaže potreba po uvedbi regionalne ravni lokalne samouprave, ki bi omogočila decentralizacijo in prenos dela državnih pristojnosti na regije. Primerna členitev države na administrativne regije ter reorganizacija državne uprave in lokalne samouprave na srednji delitveni ravni, med občinami in državo, bi lahko prispevala k večji učinkovitosti javne uprave. Pomemben prispevek naloge je več primerov členitve države na funkcionalna območja na različnih ravneh. Metodologija izvira iz obstoječih modelov v Evropi in nekaterih članic OECD, vendar je prilagojena za uporabo v Sloveniji. Rezultati raziskovalnega dela kažejo, poleg sposobnosti kritičnega pregleda literature in inovativnosti v smislu razvijanja rešitev za poseben problem, tudi dobro poznavanje in veščine kandidata na področju geografskih informacijskih sistemov ter področju upravljanja obsežnih podatkovnih baz. Pomembna je razvita programska rešitev, ki daje še posebno kakovost predloženemu raziskovalnemu delu. Kandidat je jasno podal izzive za nadaljnje raziskave na obravnavanem področju.

Matej Rozman

Matej Rozman (FA) je prejel nagrado za diplomo z naslovom Bivaki kot del turistične infrastrukture. Izdelal jo je pod mentorstvom prof.mag. Petra Gabrijelčiča in somentorstvom doc.dr. Alenke Fikfak. Rozmanovo diplomsko delo ima zelo jasen in konkreten namen, saj odlično obravnava rešitve v izpopolnjevanju turistične infrastrukture z umeščanjem bivakov v prostor, zaradi česar ima tudi izjemno uporabno vrednost, saj med seboj povezuje teorijo in izvedbeno prakso. Avtorjeva interpretacija družbene, okoljske, praktične in načrtovalske koristnosti ter estetske umeščenosti bivakov na turistična območja je artikulirana in zrela za izvedbo na terenu. Predvsem navdušuje njegova prepričljiva analiza koristnosti, ki je družbeno angažirana in sledi vsem sodobnim trendom gradnje mikroobjektov na občutljiva geografska območja.

Rozmanova naloga je zato opazen prispevek k slovenski kulturi, saj omogoča implementacijo izvirne prostorske rešitve za obogatitev kulturne krajine, hkrati pa prispeva k inovativnim in kreativnim razmislekom o razvoju slovenskega turizma. Kljub navidezni enostavnosti je delo poglobljena študija uporabe in izvedbe bivakov za namen spodbujanja eko-turizma v postojnski občini. Diplomant v delu izkazuje ustrezno poznavanje literature, delo je zelo dobro strukturirano in pregledno, pohvali pa se lahko tudi z veliko mero samostojnosti, izvirnosti in ustvarjalnosti, postavljenih v konkreten kontekst. V raziskavi se izpostavlja več pogledov na obravnavano področje, ekonomski, prostorski in arhitekturni. Problematika je predstavljena temeljito in na zanimiv način in omogoča aplikacijo oblikovanih rešitev tudi na primeru drugih prostorov (geografskih območjih). Oblikovno je delo dovršeno in tudi jezikovno je napisano strokovno neoporečno.


Več:
>>Univerza v Ljubljani
>>Modeliranje zaposlitvenih sistemov Slovenije na osnovi dnevne mobilnosti / Miha Konjar
>>Bivaki kot del turistične infrastrukture / Matej Rozaman

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
>>Modeliranje zaposlitvenih sistemov Slovenije na osnovi dnevne mobilnosti / Miha Konjar
>>Bivaki kot del turistične infrastrukture / Matej RozamanPrešernovi nagrajenci Univerze v Ljubljani 2009


Miha Konjar


Matej Rozman
na vrh