info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
9. 8. 2004

Stanovanja in urbanizacija

Barbara Černič Mali
Urbanistični inštitut Republike Slovenije prireja, v sodelovanju z Ministrstvom za okolje, prostor in energijo in Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, mednarodno konferenco o sodobnih urbanističnih pogledih na stanovanjsko gradnjo. Temo želimo prikazati z več plati, predvsem pa s planerske in organizacijske. Seminar bo potekal v Ljubljani 8. in 9. novembra 2004.

Po pričakovanjih se bo s sprostitvijo sredstev iz nacionalne varčevalne sheme povečalo povpraševanje po stanovanjih v Sloveniji. Predpostavka je, da bo povpraševanje izrazito povečano zlasti v večjih naselitvenih območjih, vendar bo problem pereč tudi v manjših občinah predvsem zaradi nezadostne pripravljenosti. Pri slednjem mislimo na pomanjkljivo ali nezadostno plansko dokumentacijo, pomanjkanje ustreznih zemljišč in neustrezne izvedbene akte.

Področje kompleksne in organizirane stanovanjske gradnje, ki je kot tematika sicer prisotna v strokovnih razpravah in raziskavah, razen na redkih primerih komercialne gradnje in nekaj izvedb pod okriljem občinskih stanovanjskih skladov, v zadnjem desetletju doživlja opazno nazadovanje. V arhitekturno-oblikovalske kakovosti realiziranih projektov ne gre dvomiti, vsekakor pa je na organizacijskem področju stanovanjske gradnje in urbanizacije ter na razprtju pahljače možnosti prostorskih razvojnih posegov opravljeno premalo. Opazno je, da deklarirana trajnostna naravnanost prostorskega urejanja pogosto nima odziva v stvarnosti. Zato menimo, da je strokovno primerno in še pravočasno odpreti razpravo o možnostih stanovanjske gradnje in urbanizacije, ki bosta naravnani na implementacijo sprejetih strateških odločitev prostorskega razvoja na področju poselitve oziroma pokazati, da je mogoče velike projekte stanovanjske gradnje in urbanizacije izpeljati strokovno neoporečno in v duhu sprejetih načel.

Osrednjo temo konference bomo predstavili s primeri dobre planerske prakse s poudarkom na pomembnih vidikov izvedbe posameznih ureditev. To so:
- Urbanistično oblikovalski (izbor motivov/rešitev, arhitekturni izraz, želeni cilj planiranja in načrtovanja)
- Socialni (oblikovanje kreativne skupnosti, stanovanja za posebne skupine)
- Ekološki (ekološka optimizacija, inovativne tehnologije uporabe obnovljivih energetskih virov)
- Ekonomsko-organizacijski (inštrumenti izvedbe, kot so planski instrumenti, izvedbeni dokumenti, postopki sprejemanja in participacije, stanovanjska politika za doseganje ciljev, načini financiranja, javno-zasebno partnerstvo).

Cilj konference je prek izbranih uspešnih in nekaterih manj uspešnih primerov (re)urbanizacije iz domače in tuje planerske prakse (Nizozemska, Avstrija, Velika Britanija, Nemčija, Hrvaška) oblikovati priporočila za oblikovanje stanovanjskih okolij. Prikazali bomo 7–12 projektov stanovanjske gradnje ali oskrbe, združene v dva osnovna sklopa, tj. urbanizacije in reurbanizacije, in nadalje, tri sklope pojavnih oblik, in sicer: kompaktno, razpršeno in mrežno. Pri slednji bomo prikazali nove ali drugačne oblike bivanja.

Prikaz sodobnega planiranja urbanizacije, reurbanizacije in prenove, z izrazitim poudarkom na stanovanjski gradnji, bo osvetlil možnosti kakovostne implementacije sprejetih strateških odločitev tudi v Sloveniji. Ravni planiranja in načrtovanja sežejo, od dolgoročnih strateških odločitev, implementacije na lokalni ravni pri načrtovanju izvedbenih prostorskih aktov do izbora arhitekturnih modelov oziroma tipologije in nadalje, učinkovite organizacije stanovanjske izgradnje, ne glede na njen tip, tj. rekonstrukcijo, novogradnjo ali prenovo. Po eni strani naj bi učinek konference bil razširitev načrtovalske domišljije, po drugi pa krepitev vedenja o načinu doseganja zastavljenih ciljev trajnostnega prostorskega razvoja na področju stanovanjske gradnje.

Konferenca bo potekala v slovenskem in angleškem jeziku.

Dokončna struktura konference bo objavljena skupaj z drugim vabilom v mesecu septembru 2004.

Kontaktna oseba:
mag. Barbara Černič Mali, univ. dipl. ekon.
Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2, 1127 Ljubljana, p.p. 4717

telefon - tajništvo UI (01) 420 13 00
telefon - B.Černič Mali (01) 420 13 15
fax.: (01) 420 13 30
E-mail: barbara.cernic@urbinstitut.si


Več:
>>Stanovanja in urbanizacija

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

na vrh