info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
31. 5. 2005

Šumi in Kongresni trg - pojasnila

City studio
Na Trajektu je bil 24. maja 2005 objavljen poziv strokovni javnosti za podpis izjave o prostorskih aktih za Kongresni trg in Šumi skupine arhitektov (g. G. Košak, g. S. Kristla, g. J. Lajovic, g. V. Pust in g. J. Vrhunc). Pozdravljamo pobudo kolegov za širšo razpravo in apel za aktivno udeležbo širše strokovne javnosti pri določanju prostorskih ureditev obravnavanih območij, vendar menimo, da so nekatera dejstva v pozivu in izjavi pomanjkljivo in zavajajoče predstavljena. Z namenom, da se javnost čimbolj objektivno seznani s temo razprave, podajamo obrazložitev omenjenih nedoslednosti.

Sklep o javni razgrnitvi je bil objavljen že 15.aprila 2005 v Uradnem listu ter dnevniku Delo ter na spletni strani MOL – Oddelka za urbanizem.

Šumi
Za območje Šumi je bila izdelana nova idejna rešitev z dopolnjenim programom, ki je bila zaupana prvonagrajenemu zadnjega javnega natečaja za to območje, prof. Podrecci. Potrjena idejna rešitev je bila osnova za izdelavo zazidalnega načrta, ki istočasno upošteva tudi izhodišča in smernice Posebnih strokovnih podlag, ki so bile izdelane za celotno območje urejanja CO 1/27 Šumi (City studio d.o.o., 2004).

Slovenska cesta
Za potrebe priključevanja podzemne garaže Šumi in Kongresni trg s Slovenske ceste je bila z metodo prometne simulacije s programskim orodjem PTV VISSIM izdelana prometna študija (City studio d.o.o., 2004), ki je upoštevala prometne podatke na Slovenski cesti iz modela mestnega središča Ljubljane (iz leta 2002) ter tudi varianto z uvedbo tramvaja. Simulacijske preveritve so dokazale, da je priključevanje podzemne garažne hiše na križišču Slovenske z Erjavčevo ustrezno s stališča prometne pretočnosti Slovenske ceste. Lokacija uvozne klančine je bila opredeljena v priporočilih in navodilih natečajne komisije v Zaključnem poročilu javnega natečaja za Kongresni trg (MOL, DAL, ZAPS, 2004) in v idejni rešitvi objekta Šumi (Podrecca, 2004).

Slovenska cesta je v območju Šumija trenutno dvosmerna cesta z voziščem ter ločenima pasovoma za avtobusni javni potniški promet in dvostranskim hodnikom za pešce širine od 1,20 m do 3,60 m. Kolesarske steze na tem območju ni. V predvideni ureditvi predlog zazidalnega načrta ohranja dvosmerno ureditev Slovenske ceste z voziščem in ločenima pasovoma za avtobusni potniški promet ter pločnik na zahodni strani ceste. Na novo je predpisana izvedba površin za pešce in kolesarje na vzhodni strani ceste v skupni širini 5.00m, t.j.kolesarske steze širine 1.2 m ter pešpoti širine 3.8m, kar je težko oceniti kot »preozek« pločnik. Profil omogoča tudi izvedbo predvidenih ureditev Slovenske ceste po uvedbi tramvaja (Novelacija prometnega režima v območju mestnega središča, sprejet na Mestnem svetu MOL, 2000). Zgoraj opisani profil je nedvoumno razviden tako iz tekstualnega kot iz grafičnega dela razgrnjenega dokumenta.

Ureditev celotne Slovenske ceste je obsežen projekt, za katerega tudi v našem podjetju menimo, da bi ga bilo potrebno celovito obdelati, saj se zavedamo, da je Slovenska cesta programska in prostorska »hrbtenica« mesta. Cesta v takem obsegu ni bila predmet obravnavanih ureditvenih območij in projektnih nalog za izdelavo obravnavanih dokumentov.

Kongresni trg
Predlog prostorskih ureditvenih pogojev za območje Kongresnega trga in parka Zvezda je izdelan na osnovi zmagovalnega natečajnega projekta arhitektov Gašparič, Prelovšek in Juvanec, upoštevajoč priporočila natečajne komisije. Natečaj je bil izveden v letu 2004. Vsi predvideni posegi, t.j. ureditev ploščadi Kongresnega trga, ureditev parka Zvezda, umestitev uvozne klančine, organizacija in umestitev izhodov iz garažne hiše ter ureditev podzemne garažne hiše, razen umestitve izvozne klančine iz podzemne garažne hiše, dosledno upoštevajo prostorske rešitve in priporočila omenjenih gradiv.

Natečajna komisija je ocenila, da lokacija izvozne klančine v zmagovalnem elaboratu ni primerno rešena. Za opredelitev lokacije izvozne klančine je izdelovalec dokumenta, City Studio d.o.o., izdelal posebne strokovne podlage (2005, v nadaljevanju PSP), v katerih je predstavljenih pet variant umestitve izvozne klančine in skladno z njimi pet idejnih zasnov podzemne garažne hiše. V PSP je izdelana primerjalna analiza prednosti in pomanjkljivosti posameznih variant glede na kriterije skladnosti z natečajem, ureditvijo javnega odprtega prostora, skladnosti s prometnim režimom obodnih cest, varovanjem arheološke dediščine, organizacijo objekta pod terenom in lastniških razmerij zemljišč. Lego klančine sta potrdila pripravljavec dokumenta, MOL – MU Oddelek za urbanizem in nosilec urejanja prostora, MOL – MU Oddelek za gospodarske javne službe in promet. Izvozna klančina za podzemno garažo leži vzporedno s Slovensko cesto na pločniku ob parku Zvezda. Zaradi izvozne klančine se ukine južno stopnišče iz Plečnikovega podhoda na Slovensko, kar ni skladno z navodili natečajne komisije, vendar je z upoštevanjem vseh danosti v prostoru najbolj smotrna rešitev.

Umestitev izhodov, požarnih izhodov in zračnikov je v dokumentu natančno opredeljena in sicer skladno z veljavnimi predpisi in gradivi, ki so bila osnova za izdelavo dokumenta. Dopuščena je možnost, da se uredi klasična ali avtomatska podzemna garažna hiša. Izhodi za pešce so urejeni preko javnega podhoda na zahodni strani prve kletne etaže garažne hiše (ki povezuje objekt Šumi, atrij Bukvarne in Plečnikov podhod) in v dveh novih izhodih na južnem robu parka Zvezda (kot je bilo določeno v natečajni rešitvi in v priporočilih natečajne komisije). Namesto enega izhoda v parku Zvezda je možno urediti izhod tudi v pritličju obstoječih objektov na južnem robu trga ali v obliki požarnega izhoda iz garaže s požarno loputo na ploščadi Kongresnega trga. Prezračevalni izpusti podzemne garažne hiše se lahko zasnujejo v sklopu izhodov na južnem robu parka Zvezda, ob izvozni rampi ob Slovenski, lahko se uredijo ob dvoriščnih fasadah objektov na južni strani Kongresnega trga, na zunanjih odprtih površinah stavbe Univerze ali na fasadi Slovenske filharmonije ob Kratki stezi ali Gledališki stolbi.

S kolegialnimi pozdravi in s spoštovanjem,

City studio d.o.o.
izdelovalec prostorskih aktov za Kongresni trg in Šumi


Več:
Razgrnitev prostorskih aktov... / Trajekt, 24.05.2005

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Anonimnež
Brez naslova, 8.6. 2005, 23:03

Prostorski izvedbeni akti morajo temeljiti na kvalitetno izdelanih analizah in strokovnih podlagah.
Te morajo izhajati iz strokovnih podlag , ki so bile izdelane za nadrejene prostorske akte, v tem primeru za dolgoročni prostorski plan MOL.
Prostorski izvedbeni akti morajo slediti določilom nadrejenega prostorskega akta in jih ne smejo spreminjati - vključno z opredelitvami v strokovnih podlagah k prostorskemu aktu.
Torej - ali je novo predlagani prostorski izvedbeni akt skladen z določili nadrejenega dolgoročnega plana v vseh elementih le-tega - torej upošteva in spoštuje določila vseh njegovih strokovnih podlag?? Če določenih elementov nadrejeni akt nima obdelanih, ga je treba pač na njegovem nivoju dopolniti, potem pa nadaljevati delo na naslednji stopnji. Proučevanje posameznih sklopov problemov šele na izvedbeni ravni ozko izbranega prostorskega območja ne more zadovoljivo odgovoriti na zastavljene prostorske probleme širšega pomena (kot na primer promet v celotnem mestnem središču in ne samo na eni od ulic - saj je vendar vse medsebojno soodvisno!)Postopki in rešitve, ki tega ne upoštevajo , so nezakoniti in ob primerno opredeljeni pritožbi na tak akt tudi na sodišču izpodbojni prav iz teh razlogov - ker se na tak način dopuščajo vsakovrstne malverzacije v prostoru in izigravanje javnosti in javnega interesa.


Anonimnež
Brez naslova, 9.6. 2005, 17:27

Arhitekt Podrecca je dobil naročilo, da bistveno spremeni svoj izbrani natečajni projekt. Ali so arhitekturni natečaji samo avdicija za projektante?
City Studio je dobil naročilo, da popravi prvonagrajeni natečajni projekt. Ali ni žirija morda mislila, da ga popravijo avtorji?
Sicer je pa zanimivo, da je dobil prvo nagrado na natečaju za ureditev uvozno izvoznih ramp na Kongresnem trgu projekt, ki je prestavil problem izven obravnavanega območja in še tam nalogo rešil samo polovično?


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

na vrh