info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
13. 2. 2007

ZAPS: Spreminjanje prostorske zakonodaje povzroča zmešnjavo

Jana Gojanovič Purger
Matična sekcija prostorskih načrtovalcev ZAPS je na sestanku 15.01.2007 med drugim obravnavala tudi predlog Zakona o prostorskem načrtovanju. Na osnovi tega je ZAPS Odboru za okolje in prostor DZ RS, poleg amandmajev, posredoval tudi prilogo s pregledom vsebinskih in proceduralnih učinkov zakona - predvsem na regionalni in strateški nivo načrtovanja prostora ter administrativna opravila.

V Sloveniji se od leta 1984 dalje, ko je bil nazadnje sprejet sklop zakonov vezanih na prostorsko načrtovanje in gradnjo, v 4-5 letnih ciklusih zakonodajo »zamrzuje«, odpravlja in predeluje. S tem se je vsakič ustavilo začeta strokovna, strateška in načrtovalska opravila in podaljšalo veljavnost »slabim in zastarelim« aktom, ki so (absurdnost situacije!) »dežurni« argument za spreminjanje zakonodaje.

Operativno to povzroča sistemske in vsebinske zmešnjave. Npr.: ko se dovoljenja in podatke po zahtevah novih zakonov izdaja na podlagi še veljavnih toda nepopolnih aktov in z izrazoslovjem iz prejšnjih predpisov (npr iz leta 1984).

Predlog zakona žal ne predvideva regionalnega strateškega prostorskega akta. Kot takega navaja le medobčinske, ki so podlaga za gradbeno dovoljenje.

Podrobnejše branje kaže da novi zakon ne spreminja bistva starega in precejšnji del starega še naprej ostane v veljavi. Regionalna / pokrajinska organiziranost prostorskega načrtovanja je preložena v napoved novega zakona.

Razvojni in strateški del prostorskega načrtovanja je še naprej razpršen po predpisih o skladnem regionalnem razvoju, v okoljskih predpisih in predpisih o varovanju dediščine. Zakon prioriteto daje »konkretnosti in hitrosti« podlag za gradbeno dovoljenje. Usklajevalna in usmerjevalna vloga države, kot skrbnika nacionalnih in trajnostnih principov prostorskega razvoja »ugasne«.

Za vzpostavitev stabilnosti in strokovnosti prostorskega načrtovanja v smeri trajnostnega razvoja, menimo, da je nujno spremembe in dopolnitve zakona, ki obravnava prostorsko načrtovanje sprejemati in obravnavati skupaj z zakoni o graditvi objektov, okoljskimi predpisi, predpisi o varovanju in razvoju arhitekturne in urbane dediščine, krajine ter njihovimi podzakonskimi predpisi.

Dosedanje izkušnje iz leta 1984, 1990, 2003 kažejo da so parcialne obravnave zakonov in njihova uveljavitev brez podzakonskih aktov, povzročale verižne težave in nenehno potrebo po popravkih na izvedbenem nivoju in »zamrznitve« prostorskega načrtovanja na planskem in strateškem nivoju.

Iz navedenih primerov tuje zakonodaje je razvidno da nobena od navedenih držav po letu 2000 ni radikalno zamenjala svojih predpisov, večina je le spreminjala in dopolnjevala obstoječe.

Deklarirano krajšanje in poenostavljanje postopkov se dejansko ne opravi, sistemske slabosti pa prikriva v le navidez spremenjeni obliki ali se celo predpiše dodatna opravila uradnikom upravnih enot, ministrstev in občin. Primer lokacijske informacije: eno se »ukine« (člen 104) in nadomesti z istovrstnim potrdilom o namenski rabi (člen 105); Deklarira, da lokacijska informacija ni več potrebna, njene vsebine pa organ še vedno pridobiva od drugega organa (člen 105. 5.- odstavek) z enakimi vsebinskimi težavami. Primer osnutkov občinskih aktov: pri teh bodo uslužbenci ministrstva pošiljali vloge (cca 8000!) za smernice in končna mnenja….

Predlog zakona v svojih proceduralnih določilih pri pripravah in sprejemu prostorskih aktov predvideva celo možnosti (36., 53. in 7. odstavek 52 člena) da vlada ali ministrstva ne odgovorijo /odločijo o zadevah iz svoje pristojnosti po tem zakonu. Občinam se sicer omogoča upravni spor in sprejetje aktov po izteku določenega roka, toda to ne zagotavlja niti strokovne niti pravne zanesljivosti.

Pozdravljamo nadaljevanje aktivnosti vzpostavitve prostorskega informacijskega sistema in pobud da se združuje istovrstne podatke v pregledne vsem uporabnikom prijazne oblike in poimenovanja, s predlogom, da zakon stopi v veljavo, ko bodo izdelani in sprejeti tudi podzakonski predpisi in baze podatkov vzpostavljene.


Več:
>>Delovni pregled ZPN s komentarji in predlogi / MS PN ZAPS
>>Predlog ZPN je prevratniško pisanje / Trajekt 13.2.2007
>>Nov prostorski zakon bo katastrofa... / Trajekt 5.2.2007
>>Predlog novega zakona slabša... / TrajekT 29.11.2006
>>Novi ZUreP / TrajekT / Akcije / Julij 2005

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Anonimnez
popolna neusklajenost in razpad sistema, 18.2. 2007, 20:17

Citat iz priloge "delovni pregled...", zadnja točka:
 "Lokacijske informacije in izpise o namenski rabi zemljišč občinske službe sedaj pripravljajo in jih bodo še naprej pripravljale
 V številkah to pomeni, da se bo nadaljevalo stanje v katerem je cca 200 občin za naloge priprave lokacijskih informacij in potrdil od leta 2003 naprej zaposlilo po 1-5 oseb (stalno ali začasno). Skupaj je to min 500 ljudi, ki prepisuje posamezne podatke iz prostorskih in drugih aktov občin.
 To delo poteka po predpisu in terminologiji 01.01.2003, gre pa za izpisovanje podatkov iz nepoenotenih evidenc in dokumentov starosti od 1984 naprej."

Stališče sekcije ZAPS kot najvišje strokovne uradne ustanove je popolnoma na mestu - na žalost - kljub temu se pa razmere v ničemer ne popravljajo.
Stanje je še hujše, kot je komentirano - nekateri prostorski akti, ki so v veljavi po občinah v RS so celo iz 60. let prejšnjega stoletja - za današnje predpisane postopke popolnoma neuporabni, vendar jih nihče ni razveljavil, ker nad tem ni kontrole (beri - nedejavna "urbanistična" inšpekcija).
Obravnavnje prostorskih določil po parcelah je neuporabno in zavajajoče, saj v nekaterih občinah parcelacija še zdaleč ne odgovarja zgrajenemu in formalno urejenemu stanju v naravi ali v raznih pravnoveljavnih listinah.
Iz prostorskih aktov bolj ali manj podrobno in dosledno prepisana določila v lokacijske informacije so lahko ravno zaradi te nedoslednosti in arbitriranja uradnikov ob prepisovanju, ne da bi poznali pravo naravo vloge ali razmer na terenu, zavajajoča, neuporabna pa tako za projektante, kot za laične investitorje.
Oblika in vsebina lokacijske informacije sta namreč predpisani za razmere, ko bi že moral stopiti v veljavo prostorski red občine kot ena od uradnih evidenc, narejenih po novih predpisih in po novih predpisih tudi vključen v evidenčno gradivo - obdelan na digitalen način na digitalnem katastru.
Digitalen kataster pa v današnjem stanju, ko ni geopozicioniran v svojih linijah zakoličb parcel in zakoličbenih točk objektov in torej ni skladen s stanjem na terenu, kot podlaga ni uporaben - kdaj bomo torej dobili novo generacijo operativnih prostorskih dokumentov, objavljenih kot "uradne evidence" in uporabnih za izdajanje "potrdil iz uradne evidence"?


stanko
čigavo stališče, na kakem mestu?, 20.2. 2007, 15:11

HALO! Se hecate! Stališče ZAPS je bilo do nedavnega, do pred nekaj dnevi pošteno rečeno, ambivalentno in zato je zaps v resnici kolaborantka pri pisanju nove prostorske zakonodaje. Ste v zadnjih dveh letih zasledili kakšno resno aktivnost zaps na temo, ali pa beremo različne časopise? No naj vam zaupam, da tudi zakonodajalec in poslanci ne vedo, da bi imela do sedaj zaps, kaj pametnega povedati na temo.
Tale tekst je pdopisala Jana Purger, da ne bo pomote in ima tudi datum, da ne bo pomota še večja.
Vsi pa vemo, da nam Podobnik in Černelčeva že dve leti kuhata to joto, ki ne bo nikomur korisitila. Če ne bi bila imenovana in njuni podaniki taka amaterja pri pisanju zakona, bi že davno imeli kako novo zakonsko skropucalo sprejeto, ker zaps nin in rekla nič resnega proti spreminjanju, čeprav se upira vsem, ki vedo kaj je urejanje prostora.


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Delovni pregled ZPN s komentarji in predlogi / MS PN ZAPS

Pregled in povzetek je za MS PN ZAPS pripravila Jana Gojanovič Purger, univ.dipl.inž.arh.na vrh