info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
19. 6. 2007

Geodeti za prihodnost Slovenije
Prostor za prihodnost Slovenije je posvet s katerim bo Geodetska zveza Slovenije počastila dr. Milana Naprudnika ob njegovi 80. letnici. Dogodek je načrtovan kot priznanje širše strokovne skupnosti osebnosti, ki jo odlikuje odprtost za sodelovanje in predvsem tudi zavzeto izvajanje tega načela v praksi. Sočasno je dogodek zamišljen kot nagovor širše javnosti in za urejanje prostora odgovornih.

Kot direktor zavoda RS za regionalno prostorsko planiranje se je Naprudnik pred več kot trideset leti zapisal med prostorske načrtovalce z izjemnim posluhom za sodelovanje med različnimi strokami in tudi med stroko in javnostjo. Njegovo delo je niz dokazov o pomenu interdisciplinarnega sodelovanja in o možnostih, ki jih mejna področja in različni pogledi na probleme, predvsem pa različna orodja za njihovo reševanje, lahko pomenijo za kakovost prakse.

Strokovni posvet bo zbral predstavnike strok, ki tradicionalno sodelujejo v prostorskem načrtovanju, med njimi arhitekte, geodete, geografe, krajinske arhitekte, sociologe in ekonomiste, da prisluhnejo izbranim referatom in razpravljajo o razmerah na področju prostorskega načrtovanja v luči sprememb prostorske zakonodaje in predvsem nevarnih poenostavitev prakse prostorskega načrtovanja v Sloveniji. Ob sprejemu novega zakona je bilo v javnosti slišati, da se sodelujoči v prostorskem načrtovanju čutijo zapostavljene, preslišane in odrinjene pri oblikovanja novih rešitev, čeprav tako praksa in tuji zgledi kažejo, da morajo strokovne podlage in argumente za odločanje v prostorskem načrtovanju prispevati različne stroke. Posvet o prihodnosti prostorskega načrtovanja je zato tudi svojstven odziv na sedanje razmere in strokovni nagovor tistih, ki zanikajo vlogo interdisciplinarnosti.

Posvet organizira Zveza geodetov Slovenije skupaj s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo UL, Društvom urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije (DUPPS), Društvom krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS), Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), Urbanističnim inštitutom Slovenije in Zvezo geografskih društev Slovenije (ZGDS). Zbrani s posvetom sporočajo odgovornim, da je interdisciplinarnost pomembna značilnost prostorskega načrtovanja, da trdno verjamejo v sodelovanje in da so se za uveljavljanje dobre prakse pripravljeni povezati in zavzeti tako na strokovni kot na civilno družbeni ravni.

Strokovni posvet bo spremljala izdaja revije Geodetski vestnik št. 2/2007 za katero so prispevek prispevali (po abecednem redu): doc. dr. Živa Deu, doc. dr. Alenka Fikfak, doc. dr. Pavel Gantar, dr. Lojze Gosar, Jože Kos Grabar, dr. Jasenka Kranjčević, prof. dr. Janez Marušič, akad. prof. dr. Zdravko Mlinar, doc. dr. Dušan Petrovič, prof. dr. Andrej Pogačnik, izr. prof. dr. Vilibald Premzl, izr. prof. dr. Anton Prosen, doc. dr. Marjan Ravbar, Jurij Režek, mag. Maja Simoneti.


Več:
>>Zveza geodetov Slovenije

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Martina Lipnik
KRIZA, 21.6. 2007, 14:29

Dogodek bo v petek, 22.6.07 v prostorih Mestnega muzeja Ljubljana.

Sodelovanje geodetske stroke in urbanistične stroke je v procesu dela bistvenega pomena, vendar v praksi zadnjih let nikakor ni zgledno in že se kažejo izjemno škodljive posledice tega.


Martina Lipnik
Strokovna stališča, 21.6. 2007, 14:41

Ob dani priliki priporočam v branje problemski referat na obravnavano temo, objavljen v zborniku 19. Sedlarjevega srečanja urbanistov RS. Poučni so pa seveda predstavljeni primeri kot sestavni del referata.

19. Sedlarjevo srečanje - Tema: »Prostorska dokumentacija in EU sredstva«

Referat je imel naslov:
URBANIZEM, PARCELACIJA ZEMLJIŠČ V OKVIRU ZAKONSKIH DOLOČIL, UVELJAVLJANJE PRAVNE DRŽAVE NA TEM PODROČJU IN ZEMLJIŠKA POLITIKA

Zaključek srečanja je bil podprt s problemskim dopisom pristojnim inštitucijam v državi, vendar brez kakršnega koli pozitivnega učinka – niti glede zakonodaje, niti glede prakse.


Martina
izvleček iz manifesta - glej DUPPS, 21.6. 2007, 14:55

19.nov.2004
URBANISTIČNI MANIFEST 2004
(reztultat razprave 19. Sedlarjevega srečanja)

IZVLEČEK

- Urediti je treba razmere na področju parcelacij in zemljiškega katastra, ki so pomembne za urejanje prostora:
a) v zakonodaji je potrebno enotno in nedvoumno opredeliti gradbeno parcelo, ki naj predstavlja en zemljiški kos; še posebno pozornost je treba posvetiti oblikovanju gradbenih parcel obstoječih več-stanovanjskih stavb in dopolniti Stanovanjski zakon; v zvezi s pogodbenimi komasacijami je treba opredeliti obvezne podlage v prostorskih (izvedbenih) aktih,
b) prostorski (izvedbeni) akti in projektna dokumentacija morajo izhajati iz ažuriranega zemljiškega katastra; za hitrejše ažuriranje zemljiškega katastra je treba sprejeti posebno direktivo,
c) Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS) mora uskladiti Navodila in pojasnila k navodilom ter določbe pravilnikov za delo geodetov v zvezi z izvajanjem parcelacij s prostorsko zakonodajo in z obveznim spoštovanjem 44.člena ZENDMPE,
d) nelegalne gradnje se ne smejo evidentirati v zemljiškem katastru in zemljiški knjigi, če niso posebej označene.


Fedja
Gospa..., 21.6. 2007, 21:47

...dajte nam že enkrat povedat kaj pametnega in ne utrujajte nas neprestano z nekimi paragrafi. Prosim!

M.L:
za Fedjo, 22.6. 2007, 15:31

V pravni državi so paragrafi , poleg strokovnega znanja, izhodišče za pravilno delo in pomenijo skupen dogovor glede zahtevanih kvalitet.
V urbanizmu predstavljajo tudi pravno varnost za koristnike prostora, katerim projektanti prostorskih aktov "krojijo usodo" - toliko glede "pametnih vsebin".
Ker pa je upoštevanje dogovorjenih kvalitet (v "paragrafih") nikakršno in iz tega razloga poznamo v praksi veliko težav, nobena opozarjanja na to niso od več - dokler se situacija ne izboljša - od tega smo pa očitno še daleč


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Program

9.30–10.00 Zbor udeležencev v atriju Mestnega muzeja

10.00–10.30 Otvoritev s pozdravnimi govori

10.30–12.00 Predstavitev izbranih referatov

12.00–13.00 Razprava

13.00 Slavnostni sprejem udeležencev v atriju Mestnega muzejana vrh