info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
21. 2. 2008

Nova pooblastila novim zbornicam

Matevž Čelik
Danes je potekala seja vlade, na kateri so obravnavali tudi predlog Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti. Če ste danes še arhitekt, krajinski arhitekt ali prostorski načrtovalec, se lahko zgodi, da z novim zakonom to že kmalu ne boste več. Da bi namreč uporabljali svoje nazive, nemreč ne bo več dovolj le vaša izobrazba. V nekaterih primerih pa ne bo zadoščal niti opravljen strokovni izpit.

Predlog zakona so na spletnih straneh vlade objavili v ponedeljek, po današnji seji pa naj bi romal v obravnavo v Državni zbor po rednem postopku. Za strokovno pripravo in usklajenost gradiva sta odgovorna državni sekretar Mitja Bricelj in generalna direktorica Direktorata za prostor Metka Černelč. Vendar je javna skrivnost, da je zakon nastal v Zbornici za arhitekturo in prostor. Njegov glavni namen naj bi sicer bil, da bi iz zakonodaje o graditvi objektov in urejanju prostora izvzeli vsebine, ki urejajo pristojnosti arhitekturne in inženirske zbornice.

Arhitekte in inženirje zakon opredeli kot kategorijo reguliranih poklicev. Zakon vpeljuje tudi termin "odgovorni vodja prostorskega načrtovanja." Predlagani zakon naj bi poenostavil pogoje za opravljanje navedenih poklicev, saj ne razlikuje več med pogoji za opravljanje storitev glede na zahtevnost različnih vrst objektov. Prav tako za pridobitev nazivov ni več razlik pri zahtevanem številu let delovnih izkušenj glede na pridobljeno stopnjo formalne izobrazbe. Vendar je mogoče trditi, da v praksi razmerja in zahteve zbornice do svojih članov z zakonom ne bodo prav nič poenostavljena. Prej obratno.

Kot smo že pisali, predlagani zakon uvaja tudi obvezno neprestano izobraževanje za vse regulirane poklice na področju graditve objektov in prostorskega načrtovanja. Po novem naj bi svoj naziv izgubili, vkolikor vsakih pet let ne bomo zbrali dovolj kreditnih točk. Kreditne točke bodo predpisane v programu oziroma shemi stalno izobraževanja, kar naj bi podrobneje opredelili šele s pravilnikom, ki bo pripravljen v nadaljevanju. S tem zakonom sta si zbornici izborili novo javno pooblastilo: stalno strokovno izobraževanje bosta sami tudi izvajali. Ker vemo, da so javna pooblastila glavni vir dohodkov zbornic, lahko pričakujemo, da bomo v bodoče poleg članarin ter pristojbin za vodenje imenika, od svoje zbornice prejemali še položnice za najrazličnejše seminarje in simpozije.

Predlog zakona predvideva tudi sofinanciranje nagrad s področja prostorskega načrtovanja in graditve objektov. Tako naj bi Plečnikova in Fabianiejeva nagrada postali nagradi, ki bi ju kril državni proračun.

Zakon bo zaščitil tudi nazive arhitekt, prostorski načrtovalec in krajinski arhitekt. Arhitekt se bo po novem lahko imenoval samo tisti, ki bo opravil strokovni izpit pri zbornici. Z zakonom naj bi naziv arhitekt onemogočili tudi vsem tistim arhitektom, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi in si socialne prispevke plačujejo sami. Razlogi za takšne ukrepe v obrazložitvi niso navedeni, o pridobitvi nazivov pa bo seveda odločala zbornica. Nekaj najbolj znanih slovenskih arhitektov tako ne bo smelo več uporabljati naziva arhitekt. V principu pa naziva arhitekt po novem ne bi smeli uporabljati niti za Plečnika.

Čeprav obrazložitev zakona večkrat omenja sodobno načrtovanje ter podaja primejave z drugimi evropskimi državami, se v zakonu skriva določilo, ki utegne prostorsko načrtovanje vrniti za nekaj desetletij nazaj. V obdobje, ko je bilo modno ločevati posamezna poklicna področja. Odgovorni vodje izdelave novih podrobnih prostorskih načrtov, ki zamenjujejo nekdanje zazidalne načrte, naj bi se glede na predlog zakona delili po prevladujoči vrsti načrtovanih prostorskih ureditev.

Kaj sicer to pomeni, glede na besedilo zakona še ni popolnoma jasno. Eno od tolmačenj bi lahko bilo tudi takšno, da bo po novem tistim, ki jim bo pri zbornici uspelo pridobiti naziv arhitekta, dovoljeno izdelovali samo prostorske akte, kjer bo pozidanost območij nad 50%!? Vsekakor ločevanje strokovnega znanja pri prostorskem načrtovanju ni trend v Evropi in v drugih razvitih državah, kjer je v porastu interdisciplinarno delo različnih strokovnjakov. Uspešne nove ureditve, prenove in gradnje s katerimi se ponašajo evropska mesta, s katerimi se pogosto primerjamo, nastajajo v sodelovanju arhitektov, urbanistov, socilologov, ekonomistov, krajinskih arhitektov, biologov...

Tudi v zadnji verziji zakona, ki ga je vlada nepričakovano privlekla na dan šele na včerajšnji seji, ostajajo vsa navedena določila. Edina razlika je, da se javna pooblastila prenesejo na MOP, pri izobraževanju pa bo mogoče izbirati med različnimi zbornicami, vkolikor bodo ustanovljene.


Več:
>>Monopolni ZAPS nas tolče po žepu
TrajekT 1. 2. 2008
>>Bo ZAID spremenil licenčna pooblastila?
TrajekT 12. 1. 2008
>>Zakon za arhitekte
TrajekT 30.01.2007

>>Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (*.doc)

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Anonimnez
Brez naslova, 21.2. 2008, 19:55

www.vlada.si, 21. februar 2008:

Predlog zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti

Vlada RS je na današnji seji sprejela predlog Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti. Temeljni cilj zakona je izločiti iz veljavnega Zakona o graditvi objektov in še veljavnega dela Zakona o prostorskem načrtovanju vse tiste določbe, ki se nanašajo na pogoje za opravljanje dejavnosti in reguliranih poklicev na področju arhitekturne in inženirske dejavnosti ter določbe, ki se nanašajo na delovanje pristojnih poklicnih zbornic, to je Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) ter Inženirsko zbornico Slovenije (IZS).

Predlog zakona na novo določa pogoje za opravljanje reguliranih poklicev na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov, in sicer za odgovornega vodjo izdelave prostorskega akta, odgovornega projektanta, odgovornega revidenta, odgovornega nadzornika in odgovornega vodjo del, pri tem pa posameznikom zagotavlja ohranitev pridobljenih pravic. Namen zakona je dvig pogojev za opravljanje storitev v zvezi s projektiranjem, pri prostorskem načrtovanju pa je cilj zakona delna deregulacija pogojev za opravljanje storitev. Cilj zakona je tudi uvedba mehanizmov in inštrumentov, s katerimi bi se zagotovila večja kakovost izvajanja storitev na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov ter poenostavitev postopkov in odprava številnih administrativnih ovir.

Predlog zakona prinaša veliko spremembo na področju delovanja pristojnihpoklicnih zbornic in sicer ukinitev obveznega članstva. Predlog zakona predvideva prostovoljno članstvo v zbornicah,določa postopek za ustanovitev morebitnih novih zbornic, pravila za preoblikovanje ZAPS in IZS ter pravila glede reprezentativnosti zbornic.

S tem v povezavi predlog zakona prinaša bistveno spremembo na področju izvajanja javnih pooblastil. Zaradi predlagane ukinitve obveznega članstva je bil zaradi doseganja največje možne kontrole pri izvajanju javnih pooblastil posledično kot najustreznejši predlagan model, po katerem naloge, ki se na zbornicah izvajajo kot javna pooblastila, prevzame ministrstvo, pristojno za graditev in prostorsko načrtovanje. V primeru razpršitve javnih pooblastil na večje število zbornic in drugih organizacij bi se namreč onemogočil učinkovit nadzor nad izvajanjem javnih pooblastil. Prenos izvajanja nalog, ki se trenutno izvajajo kot javna pooblastila zbornic, na ministrstvo, je s tega vidika tudi bolj ekonomično.


A.J.
What???, 21.2. 2008, 21:02

O katerem Zakonu o arhitekturni in inženirski dejavnosti pa govori Anonimnež? Kakšen prenos javnih pooblastil na ministrstvo? V verziji, ki nam je bila razposlana kot tista, ki jo bo obravnavala Vlada, tega ni!
Mimogrede: od flavz, kot so: "... uvedba mehanizmov in inštrumentov, s katerimi bi se zagotovila večja kakovost izvajanja storitev ...... ter poenostavitev postopkov in odprava številnih administrativnih ovir..." že boli glava - vse, ki smo kakorkoli vpleteni in obupujemo nad kaosom, zamudami v postopkih, nebuloznostjo nekaterih zakonskih določil ipd. : pripravljavce, načrtovalce, investitorje - očitno glava ne boli samo še zakonopiscev (kje je še kdo, ki si upa priznati, da je imel kaj zraven pri pisanju novih zakonov?)


Anonimnez
Brez naslova, 22.2. 2008, 21:00

Kaj pa so pri nas "urbanisti"?

Anonimnez
www.vlada.si, 21. februar 2008:, 22.2. 2008, 21:11

Predlog zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti - to je tekst iz obrazložitve vlade.

Anonimnez
obrazložitve vlade 1, 22.2. 2008, 21:12

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletnih straneh MOP in so bile v razpravo vključene nevladne organizacije oziroma predstavniki zainteresirane javnosti. V razpravo so bile vključene tudi občine združenja občin. Gradivo je bilo objavljeno dne 14.1.2008. Na gradivo so prispele pripombe Inženirske zbornice Slovenije, Zbornice za arhitekturo Slovenije, Združenja občin Slovenije, Zveze geografskih združenj Slovenije, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo UL in nekaterih posameznikov. V mesecu novembru in decembru 2007 so bila izvedena obsežna usklajevanja z Zbornico za arhitekturo in prostor ter z Inženirsko zbornico Slovenije, na katera so bili povabljeni in so sodelovali tudi predstavniki Skupnosti občin Slovenije in Zveze občin Slovenije. Dodatna usklajevanja so bila opravljena tudi po posredovanju gradiva v vladno proceduro, vzporedno z medresorskim usklajevanjem in sicer z Inženirsko zbornico Slovenije, Zbornico za arhitekturo in prostor, s Skupnostjo občin Slovenije ter z Gospodarsko zbornico Slovenije

Anonimnez
obrazložitve vlade 2, 22.2. 2008, 21:13

Po preložitvi obravnave gradiva na sejo Odbora za gospodarstvo z dne 12.2. na 18.2.2008 so bila zaradi pripombe Ministrstva za javno upravo, da predstavlja problem neusklajenost z zbornicami, dne 14.2.2008 opravljena dodatna usklajevanja z MJU, ZAPS, IZS in GZS. Na podlagi opravljenih usklajevanj je bilo pripravljeno gradivo št. 2, v katerega so bile vključene še naslednje pripombe zbornic:
- v 3. členu dodan strokovnjak za ohranjanje narave,
- iz 22. člena umaknjene določbe o obnavljanju naziva,
- 23. člen dopolnjen z določbami o posledicah v primeru neizpolnjevanja programa stalnega strokovnega izobraževanja (CPD) - predvidena mehkejša posledica je odločba o mirovanju pravic, ki nima vpliva na sam naziv, ker pa se v imeniku pripiše in je javen podatek o tem, da pravice mirujejo, je zadostna prisila, da se po posameznik podredil predpisanemu CPD,
- v 26. členu, ki je urejal mirovanje pravic dopolnjeno z določbami, da se mirovanje pravic lahko zahteva tudi za samo pooblastilo,
- v 13. - 19. členu, ki predpisujejo pogoje za pridobitev nazivov in pooblastil povsod popravljena najmanjša zahtevana stopnja izobrazbe in usklajena z bolonjskim sistemom - pri pooblastilu za vodenje del je predvidena dopolnitev možnosti za pridobitev naziva tudi z višješolsko izobrazbo in 10 leti staža na gradbišču,
- v 21. členu izločene določbe o sodelovanju MOP, razen za prostorsko načrtovanje in predvidena za vse ostale izpite najmanj tričlanslka komisija,
- v 49. členu omogočen nadzor MOP tudi pri opravljanju strokovnih izpitov,
- v 53., 54. in 55. členu spremenjena dikcija na "odgovorni projektant s področja..." namesto "pooblaščeni arhitekt, krajinski arhitekt in inženir",
- v 56. členu besedilo dopolnjeno tudi s prehodnimi določbami v zvezi z izvajanjem strokovnih izpitov.


Anonimnez
obrazložitve vlade 3, 22.2. 2008, 21:15

večinoma so bile upoštevane vse utemeljene prejete pripombe in predlogi civilne družbe, gradivo je medresorsko usklajeno

Anonimnez
obrazložitve vlade 4, 22.2. 2008, 21:17

Zaradi podobnosti in prepletanja pripomb je bil z Ministrstvom za gospodarstvo, Ministrstvom za javno upravo in Službo Vlade za razvoj po posredovanju pisnih odgovorov MOP na posredovane pripombe dne 1.2.2008 opravljen poseben usklajevalni sestanek, na katerem so bile usklajena še zadnja odprta vprašanja. Dogovorjene rešitve so vse vključene v gradivo št.1 in se nanašajo zlasti na:
 črtanje vseh določb, ki se nanašajo na projektivno družbo in možnost njene ustanovitve,
 črtanje določb o izjemni pridobitvi naziva,
 črtanje možnosti sklenitve dogovora o pogojih zavarovanja med zbornicama, MOP in Slovenskim zavarovalnim združenjem ,
 uvedbo avtomatičnega obnavljanja naziva na podlagi evidenc pristojne poklicne zbornice o stalnem strokovnem izobraževanju, ki jo vodi pristojna poklicna zbornica, črtanje določb o omejenem trajanju naziva in namesto tega uvrstitev kršitev v zvezi s stalnim strokovnim izobraževanjem med najhujšo disciplinsko kršitev, ki ima lahko za posledico izbris iz imenika,
 dopolnitev predloga zakona določbami o najhujših disciplinskih kršitvah, za katere se lahko izreče odvzem naziva,
 črtanje možnosti izbrisa iz imenika zbornice zaradi neplačane članarine,
 dopolnitev določb zakona z najhujšimi disciplinskimi kršitvami, za katere se izreka ukrep izbrisa iz imenika,
 dopolnitev določb v zvezi s stažiranjem z možnostjo spremembe mentorja in črtanje določb, ki bi kazale na obveznost rednega zaposlovanja pri mentorju,
 črtanje določb, ki se nanašajo na ustanovitev javnega sklada za podeljevanje nagrad in ohranitev določb, ki se nanašajo na predvideno sofinanciranje nagrad oziroma dopolnitev teh določb s poudarkom na izrecni vključitvi inženirske stroke.zanimivo, 23.2. 2008, 18:32

Zakaj nam obrazložitve Vlade pošilja Anonimnež, zakaj jih ne objavijo uradnom, s podpisom?
Zakaj med dajalci pripomb niso omenjeni vsi tisti, ki so glede na vsebino zakona zelo relevantni?
Sicer pa je itak vseeno. Psi lajajo, karavana pa gre dalje....


Frenk Sinatra
Relevantni, 24.2. 2008, 00:42

Zakone delajo vlada in parlamentarci. Volijo pa jih ljudje. Oni so edino relevantni. Zakon, kot ga je predlagala povampirjena ZAPS bi pač ljudem preveč poslebšal kakovost bivanja...

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Monopolni ZAPS nas tolče po žepu
TrajekT 1. 2. 2008
Bo ZAID spremenil licenčna pooblastila?
TrajekT 12. 1. 2008
Zakon za arhitekte
TrajekT 30.01.2007

ZAIDej (*.doc)

na vrh