info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
3. 4. 2008

Temne plati obvezne zbornice

Matevž Čelik
Trajekt je približno enako star, kot samostojna Zbornica za arhitekturo in prostor, zato je imel priložnost spremljati njeno nastajanje in razvoj, s problemi, uspehi in dilemami. Pri tem smo skušali beležiti odzive bralcev in razumeti obravnavano temo z različnih vidikov. Ob načrtovanem poseganju v organizacijo strokovnih zbornic z novim zakonom o Arhitekturni in inženirski dejavnosti smo pripravili kratko kronologijo dogodkov, ki so spremljali ZAPS od ustanovitve do danes. Naj bo to analiza razmer v Sloveniji, ki je umanjkala v postopku priprave zakona.

2003

Ob ustanovitvi samostojne zbornice so bila pričakovanja, da bodo arhitekti lahko sami urejali zadeve na področju urejanja prostora, ne da bi bilo interese potrebno usklajevati z drugimi strokami v IZS, velika. Obenem se je takoj pojavil dvom, da lahko tako majhna strokovna organizacija učinkovito izvaja pomembna javna pooblastila in zastopa širše interese članov in uporabnikov njihovih storitev

Vpostavljanje organizacije je težavno in poteka vzporedno s selitvijo na novo lokacijo. Dvom v učinkovitost zbornice se takrat kaže kot upravičen: sklic 1. skupščine je bil večkrat preložen, ker se je priprava potrebnih dokumentov: statuta, pravilnikov, zavlekla.

ZAPS se kmalu vključi v pripravo natečajnega pravilnika in skuša biti posrednik med strokovnimi društvi in vlado.

ZAPS izpelje javni natečaj za svojo grafično podobo. Njegovih rezultatov nikoli javno ne objavi, izvedbe grafične podobe ne poveri zmagovalcu.

2004

Prve volitve v ZAPS. Volilna udeležba je porazna, komaj 19,14%. Predsednik 1149 članske Zbornice je izvoljen s komaj 63 glasovi. Prvi indikator, da Zbornica velikega dela stroke ne zanima, da ne prepoznavajo potrebe po vključevanju vanjo, ampak so člani le zaradi zakonske prisile. Izpostavljamo vprašanje avtoritete vodstva s tako majhno podporo. Opozarjamo, da bo vodstvo s tako majhno podporo težko razvilo zbornico v ustanovo, ki bi imela vpliv na svojem področju. Opozarjamo, da je do prihodnjih volitev potrebno pritegniti k aktivnemu sodelovanju več ljudi, ker bo ZAPS le tako lahko močna. Kritični komentatorji so seveda takoj razglašeni za sovražnike stroke.

Prve vidnejše težave z izvajanjem javnih pooblastil: Veliko pripomb udeležencev nad izvajanjem javnih natečajev. Investitorji se natečajem skušajo izogibati. Zaradi nezadovoljstva nad izvajanjem natečajev odide prvi natečajni komisar Janez Lajovic. Zamenja ga Andrej Prelovšek. Zbornica o kadrovskih in drugih spremembah ne obvešča članov in javnosti.

Tega leta ZAPS pripravi tudi etični kodeks, ki od članov že zahteva stalno izobraževanje.

Zbornica imenuje disciplinske organe. O njihovem delu člani niti v medijih niti na spletnih straneh ZAPS do danes nismo zasledili niti enega podatka: niti sestave, niti zapisnikov, niti poročil o obravnavanih primerih, vkolikor so sploh bili... Disciplinska komisija praktično ne obstaja, je nek fantomski organ.

2005

Težave z izvajanjem javnih pooblastil: Resen zaplet z vodenjem imenika. Na ZAPS iz imenika izbrišejo člane, ki so se vpisali v ZAPS po sprejetju Zakona o graditvi objektov (ZGO), strokovni izpit za arhitekturo in urbanizem pa so opravljali še po starem pravilniku. Ti člani, ki so opravili predpisan postopek za pridobitev licenc, nenadoma ostanejo brez njih. Investitorjem projekte, ki so jih podpisali ti člani, na upravnih enotah zavračajo. ZAPS je napako pripravljen odpraviti šele po opozorilih odvetnikov, s katerimi se opremijo izbrisani člani. Najprej prizadetim namerava zaračunati 10.000 sit za razširitev pooblastil, zato je potrebno ponovno posredovanje odvetnikov.

ZAPS intenzivno lobira, da bi cene, ki jih arhitekti zaračunavajo za storitve, predpisali z zakonom.

Organizirana je pobuda za kakovosten prostor in arhitekturo Dežnik arhitektura. Zbornica sodelovanje v tej pobudi zavrne, čeprav se vanjo vključijo vse pomembnejše strokovne ustanove z njenega področja: Fakulteta za arhitekturo, Oddelek za krajinsko arhitekturo na BTF, Arhitekturni muzej Ljubljana, Piranski dnevi arhitekture in Trajekt. Zbornica pojasnjuje, da je njena vloga na tem področju zagotovljena z zakonom, zato v takšnih pobudah ne namerava sodelovati.

Zbornica uvede podeljevanje svoje nagrade za arhitekturo Zlati svinčnik. Podeljevala naj bi jih pet članska komisija za priznanja, katere zasedbo in način dela prav tako ne boste našli na spletnih straneh ZAPS.

ZAPS organizira kongres v Cankarjevem domu.

ZAPS poveča članarine za 200% z 18.000 sit na minimalnih 56.000 sit. Poleg članarine ZAPS prične zaračunavati tudi pristojbino za vodenje imenika v znesku 10.000 sit. Stroški za člane narastejo na današnjih 300 EUR in so eni najvišjih v Evropi.

2006

Članstvo ZAPS se poveča na okoli 1300 članov, to pa je le rezultat z zakonom predpisane povezanosti licence in članstva v zbornici. Kdor ni član ne more opravljati svoje dejavnosti.

Razpisane so nove volitve. Nekdanji in sedanji predsednik je edini kandidat. Preteklo delo zbornice ne motivira članstva za aktivnejše sodelovanje v novem mandatu, zato ni novih kandidatov. V nekaterih regijah, kot na Gorenjskem se kandidati niti ne prijavijo, tako da njihov regijski odbor po volitvah sploh ne deluje. Volilna udeležba je podobno slaba kot na prvih volitvah.

Del volilnega programa izvoljenega predsednika je tudi ZAID.

Vodstvo ZAPS prične razmišljati o spremembi statuta zbornice, s katerim bi podaljšali svoj mandat na več let.

Pojavi se novi predlog zakona o prostorskem načrtovanju (ZPN), ki po mnenju strokovnih organizacij, od fakultet, do društev in inštitutov predstavlja nazadovanje na tem strokovnem področju. Ustanove nastopijo s skupnimi strokovnimi argumenti. ZAPS se ne pridruži opozorilom, saj si noče nakopati zamer, ker na ministrstvu za okolje in prostor že lobira za sprejem ZAID, ki je predsednikova prioriteta.

V zvezi z novim zakonom o dejavnosti je vodstvo ZAPS v nesoglasju že od vsega začetka. Tudi ker ne prisluhnejo njegovim opozorilom, natečajni komisar Andrej Prelovšek potiho odstopi s položaja. Zbornica je tri mesece brez komisarja, ki je odgovoren za izvajanje njenih najpomembnejših javnih pooblastil. Šele decembra 2006 upravni odbor imenuje novo natečajno komisarko. Prelovška nasledi krajinska arhitektka Darja Matjašec.

2007

Pojavijo se prve verzije ZAID, ki nastaja znotraj zbornice. ZAPS že v tej verziji predlaga, da bi velikemu delu svojega članstva, vsem z licenco P in z licenco KA, odvzeli pooblastila. Tistim z licenco KA bi odvzeli pooblastila za vodenje Občinskih podrobnih prostorskih načrtov, licenco P pa bi vzeli vsem članom, ki nimajo izobrazbe arhitekta, čeprav je delovanje krajinskih arhitektov, sociologov, geografov, geodetov in gradbenih inženirjev na področju urbanizma nekaj uveljavljenega in v svetu običajnega. Zbornico naj bi tudi preimenovali iz Zbornice za arhitekturo in prostor v Zbornico arhitektov Slovenije. Iz prvega predloga veje občutek, da ni več pomembna arhitektura. Pomemben je arhitekt, vendar samo arhitekt z ZAPS-ovo licenco.

Na nesmiselnost ZAID februarja javno opozori tudi nekdanji natečajni komisar Andrej Prelovšek, ugleden član zbornice, ki je sodeloval pri njeni ustanovitvi.

Priprava ZAID se odvija naprej, vendar se od tega trenutka dalje pripravljalci zakona v sodelovanju z vodstvom ZAPS potrudijo, da pisanje zakona poteka v ozadju, ne na očeh javnosti.

Upravni odbor ZAPS se mimo skupščine zbornice odloči za nakup delavnice na dvorišču za svojimi poslovnimi prostori. Sredstva od povišanih članarin in visokih stroškov, ki jih ZAPS javnim naročnikom zaračunava za izvedbe natečajev očitno ostajajo. Delavnico naj bi ZAPS preuredil v razstavišče z imenom Hiša Arhitekture. Ker organizacijsko ZAPS ne uspe oživiti novega razstavišča, se konec maja 2007 odloči na pomoč poklicati ustanove in društva. Vendar odgovora s strani društev na poziv k podpisu sporazuma ni. ZAPS v strokovnih krogih nima kredibilnosti.

Opozorila, da javni natečaji pod okriljem ZAPS ne zagotavljajo kakovostne arhitekture eskalirajo v protestu ob natečaju za novo sodno palačo v Ljubljani. Že avgusta, ob razpisu nekateri arhitekti opozorijo, da natečaj za sodno palačo zaradi slabo pripravljenih razpisnih pogojev ne bo prinesel rezultata, ki bi zagotavljal javni interes. Po razglasitvi rezultatov decembra skupina natečajnikov poda vsebinske pritožbe in javno protestira.

2008

Protesti v zvezi z natečajem za sodno palačo se nadaljujejo. ZAPS domnevno nepravilno vodi pritožbeni postopek.

Da bi izboljšali stanje na področju natečajev, komisarka za natečaje poda pobudo za reorganizacijo natečajne dejavnosti.

Ke se vodstvo ne odzove in zaradi nesoglasij z vodstvom v zvezi z ukrepanjem v primeru natečaja sodna palača, februarja odstopi natečajna komisarka Darja Matjašec. Kakovost izvajanja najpomembnejšega javnega pooblastila ZAPS je ponovno pod vprašajem. Po treh mesecih ZAPS še ni objavil imena novega natečajnega komisarja.

ZAPS zahteve po predstavitvi predloga ZAID članom zavrne z izjavo, da bodo člani predloge za spremembe lahko poslali poslancem v parlament. Ko po medresorskem usklajevanju predlog ZAID zbornici ne odgovarja več, pozove člane k protestom za zaustavitev sprejetja zakona.

Zaključek

ZAPS ima že vse od ustanovitve težave z izvajanjem javnih pooblastil, tako z vodenjem imenika, kot z izvajanjem natečajev. Zato se upravičeno pojavlja dvom, da bi lahko prevzel še nova javna pooblastila. Javni natečaji so izjemno odgovorno in zahtevno izvajanje storiteve za javne naročnike, ki bi moralo biti na prioritetni listi ZAPS na prvem mestu, deležno osrednje pozornosti, stalnega nadzora, takojšnjih organizacijskih izboljšav. ZAPS o spremembah na tem področju razmišlja samo, kadar odstopijo komisarji, pristojni za to področje.

ZAPS ne čuti potrebe po transparentnem delovanju. Za številne njegove organe se ne ve, kako poslujejo, kdo so njihovi člani in kakšni so rezultati njihovega dela. Tudi o mednardonih dejavnostih ZAPS, za katere se v zadnjih letih trošijo občutna sredstva, članstvo ni obveščeno.

Ker zakonodaja ZAPS podeljuje poseben položaj, se ta zelo udobno počuti na svojem položaju. Odzivnost na različne pobude je slaba, odzivnost na pritožbe je slaba. Storitve ZAPS se vse od njegove ustanovitve drastično dražijo, tako za člane, kot za javne naročnike, njihova kakovost pa je vprašljiva. Z novmi javnimi pooblastili bi se še podražile.

ZAPS je s svojim delovanjem oslabil delo društev in drugih manjših strokovnih pobud. Prenos izvajanja natečajev izključno na zbornico je odvzela del pomembne dejavnosti društvom. Poleg tega je ZAPS s temi ustanovami pričel tekmovati tudi na področju promocije: organizacije razstav, prireditev izdajanja glasil, podeljevanja nagrad in je pri tem zaradi zakonsko zagotovljenih sredstev v veliko boljšem položaju. Prizadevno delo društev tako slabi tudi na teh področjih.

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Gorazd
na kratko, 3.4. 2008, 19:24

Stroko in posledično kakovostno arhitekturo in kakovostne posege v prostor lahko spravi v red le prostovoljno članstvo v ZAPS. Arhitekti, krajinski arhitekti in prostorski planerji bomo v ZAPS ostali, ko bo ta začela delovati v korist stroke in rešitev v prostoru. Očitno je, da obvezno članstvo in s tem velik pritok denarja omgočaju vodstvu, da deluje le v lastno korist na povsem netransparenten način. In več kot očitno je, da vodstvo ZAPS (ki je bolj ali manj isto od vsega začetka) izvaja povsem napačno politiko delovanja, pri tem pa ga podpira le 10 % članstva... Sramota za celotno stroko. Nujno je, da se takoj aktivira in prepreči to katastrofo...

Stanko
ukinitev je dobra rešitev, 3.4. 2008, 20:56

Zbornica ni upravičila zaupanja in o tem je zdaj škoda izgubljati preveč besed. Kakršenkoli razlog ima država za to, da želi ukiniti ZAPS bo to na koncu samo dobro.
ZAPS ni medijem v teh dneh, ko mu diiha za vrat država, ponudil niti enega primera s katerim bi lahko dokazal, da je zaščitli arhitekta pred kapitalom ali, bog ne daj, prostor pred neprimernimi posegi. Že res, da novinarji po tem niso vprašali ampak predstavniki ZAPS so ves čas v tisk dajali izjave, da oni ščitijo javni interes. Novinarjem očitno ni jasno , kaj je javni interes v urejanju prostora, ampak ot ni nič hudega, ker tudi ZAPS tega ne ve.
V letih, ko je država izumila za urejanje posestva Lipica nov prostorski akt, tak ki ga ni v prostorski zakonodaji, samo zato, da bi uveljavila poseben postopek sprejemanja, ko država načrtuje posege nacionalega pomena brez javnih natečajev, ko smo že drugič v par letih spremenili prostorsk ozakonodajo itn je ZAPS vse to mirno gledal in deloval v janvme interesu. To pomeni, da se je zaradi pooblastila, ki ga je dobila od države, obnašala do zkaonodajalca skrajno servilno in sprejemala nekritično vse rešitve, ki potencialno škodijo urejanju prostora in tako je bilo dokazano, da je sprega školdjiva. Neodvisnost si bo treba v sistemu šele priboriti in zato nja zaživijo nove asociacije.

Pa še to: ZAPS je samo za vodenje imenika te dni že poslal položnico za 85 €. Marsikdo med nami ve, kaj bi tudi za pol manj na člana lahko naredila asociacija, ki bi imela resno namero dokazati vlogo strokovnega znanja v urejanju prostora.


vid
javni interes, 4.4. 2008, 09:04

To v zvezi z javnim interesom sem spraševal v komentarju v enem prejšnjih člankov v zvezi z ZAPS. Tudi meni ni jasno, kako se lahko ZAPS vedno znova in znova zgovarja na javni interes, če pa je več kot očitno, da jim sploh ni jasno, kaj to je, kako se zagotavlja in kdo so nosilci zagotavljanja javnega interesa. ZAPS z zlorabo javnega interesa dokazuje, da se ta prodaja enako uspešno kot "bio" jabolka, ki so do včeraj rasla na zemlji, do včeraj nabiti z umetnimi gnojili in nafilana z najhujšimi strupi umetnih škropiv ... No, samo, da je bio, ker je to zagotovilo za dobro tržno nišo, tako kot javni interes v povezavi z ZAPS.

maja
Brez naslova, 4.4. 2008, 10:58

Ja, glede javnih natečajev- ker so zdaj to praktično klasična javna naročila, in ne gre samo za ocenjevanje arhitekturnih rešitev, pač pa tudi izvedljivosti in smotrnosti investicij, bi morala biti zadeva vodena dosti dosti bolj strokovno in odgovorno, s strokovnjaki za javna naročila, ne pa samo kot ene društvene razprave arhitektov o oblikovalskih rešitvah.
In še glede položnic za vodenje imenika, kot pravi Stanko- res, dva meseca prej kot lani... le zakaj, a ima to kaj zveze z morebitno ukinitvijo ZAPS????


Anonimnez
Brez naslova, 4.4. 2008, 12:47

Odličen rezime delovanja zaps. Dejstva so sama spregovorila, upam da dosežejo prava ušesa.

student
Stankotu, 4.4. 2008, 14:56

Da ne bo pomote; Ne ugovarjam vašim argumentom in načeloma se strinjam z komentarji, vendar ukinitev zbornice po mojem mnenju ni smotrna rešitev. a se ni ravno naša stroka zavzemala za uvedbo lastne zbornice? Že res da zbornica ne funkcionira kot bi morala, vendar če se vse odgovornosti prenesejo na MOP, bo situacija le še slabša.

Fedja
studentu, 4.4. 2008, 15:43

Dragi študent, slabše kot je zdaj, ne more biti. Moja mama bi bolje šofirala zbornico, kot tile pajaci zdajle. Predlagam bojkot plačila pristojbine in da 85 € raje vsi nakažemo v dobrodelne namene.

matic
Brez naslova, 4.4. 2008, 17:37

Tale članek je po objektivnosti primerljiv z "dokumentarci" Michaela Moora... polresnice, neresnice, prirejeni podatki ... pomešani s ciničnimi pripombami in mnenji. Bojim se, da bo kredibilnost izgubil g. Čelik...

Anonimnez
Dragemu Matičku, 4.4. 2008, 18:42

Če si mnenja da tekst zavaja, potem ne cvili in napiši svojo plat resnice ter jo objavi kot alternativo Čelikovemu pisanju. Radoveden sem koliko simpatizerjev in pristašev boš nabral?

Anonimnez
Brez naslova, 4.4. 2008, 18:50

Potrebno je ustrezno organizirano in vodeno nadzorstvo nad vodstvom in delovanjem vodstva v zbornici - zakaj se jim pa dopušča samovolja in nedejavnost?
Bolje to kot pa ukinitev institucije ter "prosti lov" na neurejenem področju


Anonimnez
Big Brother, 4.4. 2008, 19:55

Ja genialna ideja. Čestitam. Nadzor, represija in podobni ukrepi vodijo samo še v večje sranje... Super se bomo imeli.

Fedja
Zbornica, 4.4. 2008, 20:26

Fantje, pa saj nihče ne ukinja zbornice... Po sprejetju novega zakona samo ne bo več tako samoumevno cuzala denar iz naših žepov. Predsednik in njegovi komisarji bodo morali delati, da bodo nabrali tiste evre za svoje izlete po kongresih... To bo edina razlika. Institucija ostaja. Kar se pa tiče urejenosti področja: Ni ga zakona, ki bi lahko naredil red v prostoru, lahko ga naredijo samo osveščeni ljudje. Zato je treba ozaveščati, organizirati izobraževanja med kolegi od Lendave, do Lucije. Ne bo se poznalo jutri, ampak z leti bo vse manj takih, ki bodo pripravljeni po naročilu projektirati svinjarije. To je edina rešitev. Zakon ima vsak luknjo, tega smo se že lahko naučili v zadnjih letih... Hvala bogu, da imamo enega Čelika, da pokaže zrcalo ZAPSu. Vse zapisano so sama dejstva!

skeptik
predlog MOP in Vladi RS, 6.4. 2008, 17:35

Predlagam, da MOP in Vlada RS dodata še en člen v ZAIID in tako odvzameta ZAPS pristojnosti tudi na področju izvajanja natečajev.

To, da ZAPS po treh mesecih še ni imenovala novega komisarja za natečaje, kaže na to, da natečaje ni sposobna izvajati po ustreznih standardih. Pri tem se zapravlja davkoplačevalski denar, ZAPS oz. njeno vodstvo pa guncajo afne! Morda ZAPS novega komisarja ni imenovala zato, ker v naši državi ni več nihče tako nor, da bi po edinih treh komisarjih za natečaje, ki so vsi prišli v spor z vedno istim vodstvom in potem tudi samovoljno odstopili, pod tem istim vodstvom sploh še hotel to početi???


skeptiku
Brez naslova, 6.4. 2008, 20:22

Novi komisar za natecaje je ze izbran. Samo problem je v tem, da gospod ni clan ZAPS. Torej ga morajo prej se vclaniti. Mogoce mora gospod prej narediti strokovni izpit? V glavnem, spet si bodo nastavili enega pajaca. Zanima me tudi ali bo morda z njegovo postavitvijo tudi upadlo stevilo natecajev? Tako je bilo prej.. ko so gospodje na ZAPS kaksne projekte rajse "psopravili" med seboj, kot pa da bi raupisali natecaj.

skeptik
Brez naslova, 7.4. 2008, 07:06

Verjetno bi moral reči, da bodo tokrat verjetno nastavili pajaca, ker ne verjamem, da so bili prvi trije komisarji za natečaje pajaci. Ravno zato, ker niso bili, so predčasno zapustili prizorišče. Število natečajev pa očitno že upada, saj sta bila v prvih treh mesecih letošnjega leta objavljena le dva natečaja.

Anonimnez
vprašanje, 8.4. 2008, 21:05

Javno vprašanje: Ali je prihajajoči komisar za natečaje kdaj sodeloval (tako ali drugače) na kakem natečaju (arhitekturnem, da ne bo pomote!)?
Sicer močno dvomim, da bom kdaj dobil odgovor!


Anonimnez
Z besedo na plan, 10.4. 2008, 19:46

Kdo bo novi komisar?

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Zbor arhitektov za podporo ZAPS
TrajekT 28. 2. 2008
Bo ZAPS razpadla ali se povezala?
TrajekT 25. 2. 2008
Nov zakon: članstvo v zbornici neobvezno
TrajekT 22. 2. 2008
Kulturniki ne dobijo naziva arhitekt
TrajekT 22. 2. 2008
Nova pooblastila novim zbornicam
TrajekT 21. 2. 2008
Monopolni ZAPS nas tolče po žepu
TrajekT 1. 2. 2008
Bo ZAID spremenil licenčna pooblastila?
TrajekT 12. 1. 2008
Zakon za arhitekte
TrajekT 30.01.2007

Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (*.doc)Vegova 8

Hiša arhitekture
na vrh