info akcije magazine id mail english
NoviceFotoNapovednikBranjeLinkiArhiv novic
22. 9. 2008

Ciljne raziskave kot osnova prostorskega načrta

Janja Solomun, Katarina Konda, Bernarda Bevc
Strokovne podlage za nove prostorske akte mesta Ljubljana, ki so prejele letošnjo Fabianijevo nagrado, so prestavljale osnovo za izdelavo novih mestnih prostorskih načrtov. Ker je prostor dragocena dobrina, je potrebno vsako odločitev o posegu v prostor strokovno pretehtati in utemeljiti. Posledično nobena odločitev o ustrezni prostorski ureditvi ne bi smela biti sprejeta brez predhodno izdelanih strokovnih podlag.

Za izdelavo novih prostorskih aktov je bilo treba ponovno ovrednotiti celoten prostor obdelave - to je celotno območje mestne občine Ljubljana. V ta namen se je izoblikovala metoda izdelave in nabor strokovnih podlag, ki so hkrati predstavljale pomembno osnovo za nadaljnja izhodišča načrtovalskega procesa.

Na podlagi ugotovitev pridobljenih s strokovnimi podlagami so se izoblikovala izhodišča za izdelavo novih prostorskih aktov prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana in merila in pogoji za podrobno urejanje prostora.

Metoda
Ker vsebina strokovnih podlag ni podrobno določena v nobenem pravilniku, je priprava osnove oz. metode predstavljala pomemben del oblikovalsko izvedbenega procesa. Metoda se je izoblikovala na podlagi idej sodobnih rešitev načrtovanja mesta v smislu trajnostnega razvoja in novih strateških ciljev MOL. V skladu s tem se je izvedla celovita analiza prostora, veljavne prostorske dokumentacije in ostalih dejavnikov v prostoru, sočasno so bili prepoznani problemi, ki jih želimo reševati, ne da bi pri tem ogrožali zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij. Strokovne podlage se glede na temo delijo na analitično sintezne in tematske strokovne podlage.

Analitične strokovne podlage
Analitične strokovne podlage so na konceptualnem in izvedbenem nivoju evidentirale, analizirale in prikazale probleme po posameznih vsebinah urejanja prostora: promet, stanovanja, družbena infrastruktura, središča in javni prostori, javna gospodarska infrastruktura, krajina, okolje itd. Izveden je bil celoten pregled izhodišč veljavnih prostorsko izvedbenih aktov s poudarkom na izpostavitvi neskladnosti določil prostorskih aktov z aktualnimi strateškimi izhodišči ter dejanskim stanjem v prostoru.

Skladno z načeli ohranjanja vitalnosti in pestrosti Zemlje, čim manjšega zmanjševanje izčrpavanja neobnovljivih virov in upoštevanja nosilne sposobnosti Zemlje so bila pregledana zavarovana, varovana in ogrožena območja z namenom upoštevanja varstvenih izhodišč pri načrtovanju prostora. Na podlagi analitičnega dela je bil izdelan sintezni del strokovnih podlag, ki so predstavljale usmeritve in izhodišča za načrtovalske posege (območja dopolnitev, območja prenove, območja reurbanizacije in nova razvojna območja) kot odgovor na načelo trajnostnega razvoja.

Tematske strokovne podlage
Tematske strokovne podlage so se izoblikovale kot posebne študije potrebne za detajlno obravnavo najbolj aktualnih in problematičnih vsebin prostorskega razvoja. Obravnavala se je problematika širitve poselitvenega območja, urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja, gospodarske infrastrukture ter preplet dejavnosti in omrežje družbene infrastrukture. Izdelane so bile tudi tematske strokovne podlage kot dodatna izhodišča za določanje meril in pogojev za urejanje prostora na nivoju detajlnih prostorskih načrtov.

Zabeležene so bile znane strateške pobude, ki predstavljajo potencialna razvojna območja, namere, trendi, želje, izjave nosilcev urejanja prostora, četrtnih skupnosti, pristojnih služb za urejanje prostora itd. Evidentirana in analizirana so bila pomembnejša razvojna območja in projekti ter zasnove posameznih področij, ki predstavljajo možna območja za razvoj posameznih dejavnosti. S tematskimi strokovnimi podlagami so se pridobile ugotovitve, ki so delovale kot vezni člen med analizo prostora in naslednjo stopnjo v procesu izdelovanja novih prostorskih aktov oz. delujejo kot vodilo za nadaljnje postopke.


Več: >>Nagrada Maksa Fabianija za leto 2008 TrajekT 16. 9. 2008

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Anonimnez
Brez naslova, 23.9. 2008, 22:03

Iz javne razgrnitve dopolnjenih osnutkov prostorskih aktov in obveznih pripadajočih strokovnih podlag ter še manj iz neobveznih pripadajočih strokovnih podlag ni bilo razvidno, kako vsebine strokovnih podlag rezultirajo v končnem sinteznem dokumentu - dopolnjenem osnutku prostorskega akta.
Strokovne podlage so bile premalo razvidno predstavljene, ali so bili v njih določeni kriteriji uporabljeni pri urejanju prostora , ali ne, pa ni bilo moč razbrati.
Še dobro, da smo obveščeni s Fabianovo nagrado o tem, da so strokovne podlage sploh narejene


MC
Brez naslova, 23.9. 2008, 22:13

Nenavadno je, da je v besedilu pojasnjena le metodologija in struktura ciljnih raziskav, medtem ko ni jasno, kakšna je vsebina teh strokovnih podlag in kakšne so njene ugotovitve?

PUTKA
BOG POMAGAJ, 1.10. 2008, 00:12

Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kanalizacijski zbiralnik C0 od Ježice do Sneberij, ki ga je sprejem MS MOL na svoji 20. seji je prava smešnica in posmeh Strateškega prostorskega načrta MOL....

Podlage pa so prav gotovo bile extra in dobre.... kaj naj rečem...

Strateški načrt načrtuje vodno zajetje in HE na Savi, OPPN pa na tem istem območju polaga komunalno infrastrukturo .... no ja načrtovanje brez primere, razen, če bodo urbanistični načrtovalci načrtali še kako potapljaško ekipo za ev. primer potrebne sanacije cevi, ki bodo postavljene pod vodo .... in še kolesarji bodo na kolesarskih poteh (pod vodo) lahko izvajali najmanj duotlon.... plavanje na kolesu, če bo sreča mila se jim bo zgodilo pa še kaj....

Načrtovanje HIP HIP HURA!!!!

bravo!!!


Anonimnez
spoštovani snovalci,, 9.10. 2008, 21:38

kaj predstavlja prva slika priložena k tej objavi? Mogoče analitično strokovno podlago? Jaz tega ne razumem. Ste mar MOL razrezali na vertikalne pasove in jih potem strokovno obravnavali? Zakaj ne na horizontalne... prosim za pojasnilo

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico krajšanja komentarjev, ki presegajo 1000 znakov. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Delo Ciljne raziskave kot osnove za pripravo novega prostorskega načrta Mesta Ljubljana je letos prejelo priznanje Maks Fabiani. Njegovi avtorji so: Ferdo Jordan, Bernarda Bevc, Nina Bizjak Komatar, Karla Jankovič, Jakob Klemenčič, Katarina Konda, Urška Kranjc, Mery Lončar, Petra Pušnik, Janja Solomun, Petra Vertelj Nared in Jure Zavrtanik.

Več: >>Nagrada Maksa Fabianija 2008
TrajekT 16. 9. 2008Analitične strokovne podlage so na konceptualnem in izvedbenem nivoju prikazale probleme po posameznih vsebinah urejanja prostora: promet, stanovanja, družbena infrastruktura, središča in javni prostori, javna gospodarska infrastruktura, krajina, okolje itd.


Tematske strokovne podlage so se izoblikovale kot posebne študije potrebne za detajlno obravnavo najbolj aktualnih in problematičnih vsebin prostorskega razvoja. Obravnavana je problematika širitve poselitvenega območja, urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja, gospodarske infrastrukture ter prepleta dejavnosti in omrežje družbene infrastrukture.


Na podlagi analitičnega dela strokovnih podlag, ki so prikazale probleme po posameznih vsebinah urejanja prostora, so bile izdelane tematske strokovne podlage, ki predstavljajo usmeritve in izhodišča za načrtovalske posege.


Shema izhodišč, ki so predstavljala pomembno osnovo pri izdelavi prostorskih aktov Mestne občine Ljubljana.


Evidentirana in analizirana so bila pomembnejša razvojna območja z vidika kriterijev za opredelitev faznosti ter opremljenosti z družbeno infrastrukturo (predšolsko varstvo, osnovna šola, zdravstvo, socialno varstvo, otroška in športna igrišča, kultura).


Razvoj mesta se usmerja v zgoščevanje z dograjevanjem, prenovo, reurbanizacijo in sanacijo. Razvoj mesta v kontekstu urbanističnega načrtovanja opredeljuje dopolnitve poselitvenega prostora kot prioritetno razvojno izbiro.


Naloga je prostorski razvoj mesta osnovala na konceptu zgoščevanja poselitvenega tkiva, kot modelu premišljenega izkoriščanja razvojnih virov, ki zagotavlja želeno razporeditev dejavnosti v prostoru, celostno programsko preskrbo ter kakovost bivalnih pogojev in okolja.

na vrh