info akcije magazine id mail english
Novi ZUREPMnenja in pripombeRez. ankete
13. 7. 2005

Pričakujemo, da bo MOP organiziralo ustrezno javno predstavitev in obravnavo

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije
Spoštovani! Člani Društva krajinskih arhitektov Slovenije protestiramo zoper način priprave predloga Zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja urejanja prostora.

Širša strokovna javnost, kamor sodi tudi naše društvo, si je brez dvoma edina, da sodi trajnostno načrtovanje prostora med strateške usmeritve Slovenije. Zaznamovalo bo naše življenje in življenje naslednjih generacij. Iz svojih bogatih praktičnih izkušenj vemo, da trenutni sistem usklajevanja številnih interesov v prostoru, kar načrtovanje prostora je, povzroča težave državi, občinam, državljanom, različnim načrtovalskim strokam, zainteresiranim javnostim ter ne nazadnje investitorjem. Vse našteto pa ne sme biti razlog za iskanje hitrih in strokovno nepreverjenih odločitev za nove zakonske rešitve.

Menimo, da je bil predlog zakona pripravljen v ozkem strokovnem krogu brez prepotrebne javne obravnave. Izvedena javna predstavitev namenjena občinam pa ne more nadomestiti obravnave v krogu širše strokovne in ostale zainteresirane javnosti, zato pričakujemo, da bo Ministrstvo za okolje in prostor pred sprejemom omenjenega predloga na Vladi in pred njegovo predložitvijo v obravnavo Državnemu zboru RS, organiziralo ustrezno javno predstavitev ter javno obravnavo.

Predlog zakona je od 12. julija objavljen na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor. Rok za pripombe pa je 13. 7. 2005. Menimo, da je treba rok za dajanje pripomb v skladu z navedenim v prejšnjem odstavku nujno ustrezno podaljšati.

Glede vsebinskih pripomb pa želimo v tem trenutku opozorit le na dva zelo pomembna problema, ki ju bo predlog zakona po našem mnenju povzročil. Ostale pripombe bomo posredovali v pričakovani javni obravnavi. 1. Predlog zakona neustrezno rešuje problematiko javnih obravnav prostorskih načrtov. Tu nas obvezujejo zahteve nekaterih evropskih direktiv EU ter priporočil Evropske komisije, ki se posredno nanašajo tudi na prostorsko načrtovanje in narekujejo drugačne rešitve. 2. Zakon ne upošteva določil Direktive o presojah vplivov za določene programe in plane ter Direktive o sodelovanju nevladnih organizacij pri pripravi programov in planov. Glede na to, da gre očitno za različno tolmačenje navedenih direktiv, predlagamo, da se organizira sestanek s predstavniki Evropske komisije, ki bodo po naših izkušnjah več kot pripravljeni sodelovati in pomagati.


Poleg vsega pa bi radi tudi opozorili, da je danes področje krajinskega urejanja vključeno v prostorsko načrtovanje domala že v vseh evropskih državah in da je Svet Evrope sprejel posebno Evropsko konvencijo o krajini, ki jo je podpisala in ratificirala tudi Slovenija (Ur. L. RS MP 19/2003). Ta konvencija nas obvezuje k uveljavljanju treh politik: k varovanju, upravljanju in načrtovanje krajine. Slednje se uveljavlja s krajinskimi načrti (npr. v Nemčiji), zasnovami (npr. v Švici). Ti prostorsko ureditveni dokumenti so osnova za varstvo in upravljanje krajine in pomenijo hkrati usklajevanje različnih interesov v krajinskem prostoru oz. na podeželju. Predlagani zakon krajinskega načrtovanja ne pozna več, kar nas bo postavilo v neugoden položaj pri Svetu Evrope.

V upanju na sodelovanje vas lepo pozdravljamo.
Društvo krajinskih arhitektov Slovenije

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Predlog zakona neustrezno rešuje problematiko javnih obravnav prostorskih načrtov. Tu nas obvezujejo zahteve nekaterih evropskih direktiv EU ter priporočil Evropske komisije, ki se posredno nanašajo tudi na prostorsko načrtovanje in narekujejo drugačne rešitve. Zakon ne upošteva določil Direktive o presojah vplivov za določene programe in plane ter Direktive o sodelovanju nevladnih organizacij pri pripravi programov in planov.

na vrh