info akcije magazine id mail english
Novi ZUREPMnenja in pripombeRez. ankete
20. 7. 2005

Pozor! Na hitro spreminjajo tudi okoljsko zakonodajo

Aleš Mlakar
18. julija 2005 je Ministrstvo za okolje in prostor na svojih spletnih straneh objavilo besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja. Po uradni najavi sodeč je zakon v postopku sprejemanja, do 20. julija pa v medresorskem usklajevanju. Ministrstvo za okolje in prostor tudi v tem primeru, tako kot pred dnevi v primeru Zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja urejanja prostora, ne upošteva v razvitem svetu uveljavljenih standardov za sodelovanje zainteresirane strokovne in laične javnosti pri oblikovanju zakonodajnih aktov na področju varstva okolja. Tridnevni rok za odziv na predlog sprememb in dopolnitev zakona in to v času poletnih počitnic vsekakor ni ustrezen.

Eden od namenov sprememb naj bi bila odprava nekaterih pomanjkljivosti, ki so se pokazale po uveljavitvi zakona glede nadzora nad kakovostjo okoljskih poročil ter poročil o vplivih na okolje, ki ga opravljajo okoljski izvedenci. Predlog ukinja instrument revizije ter vzpostavlja instrument "strokovne komisije" v sestavi sedmih znanstvenikov s področij varstva pred hrupom, varstva tal, voda, zraka, biološke raznovrstnosti, varovanja zdravja in kulturne dediščine. Člane strokovne komisije in njihove namestnike ob upoštevanju ekspertnega sistema ocenjevanja v znanosti predlaga Ministrstvo za znanost in tehnologijo ter imenuje vlada za dobo štirih let.

Glede na zastavljen koncept strokovne komisije je očitno, da predlog ne temelji na poznavanju značilnosti CPVO in PVO, niti ne na dejansko opravljeni analizi dosedanje dobre in slabe prakse doma in v tujini. Predlog ne upošteva niti Direktive Evropskega parlamenta in sveta o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje, ki jo omenjeni zakona prenaša v naš pravni red. Upoštevajoč to direktivo bi namreč strokovno komisijo morali sestavljati vsaj še strokovnjaki s področja varstva krajine in prostorskega načrtovanja.

Tudi sicer močno preseneča parcialno spreminjanje posameznih delov okoljske in prostorske zakonodaje, saj je bilo že na večih mestih opozorjeno na vrsto sistemskih nedorečenosti varstva okolja in urejanja prostora. Ključno vprašanje, ki ga je treba upoštevati, če že ne razrešiti, je predvsem vprašanje odnosa med urejanjem prostora in varstvom okolja, ki bi moralo bolj kot iz razčiščevanja pristojnosti oziroma opredeljevanja definicij izhajati iz razmišljanja o doseganju rezultata, skladnega tako s temeljnimi cilji urejanja prostora kot cilji varstva okolja. Pri tem bi morala biti osnovna predpostavka razmišljanja, da se varstvo okolja dejansko najbolj udejanja preko urejanja prostora. Z ustreznim lociranjem dejavnosti se praviloma zmanjšuje tudi vpliv na okolje, zaradi česar mora biti postopek varstva okolja integriran v postopek urejanja prostora.

Nadvse zaskrbljujoče je vedno večje ločevanje "urejanja prostora" in "varstva" (okolja, narave, dediščine), ki se kaže v vedno večji avtonomnosti mehanizmov, miselnosti, organizacijske strukture in aktov obeh "področij". Eden glavnih razlogov takšnega razmišljanja je zmotno prepričanje nekaterih posameznikov in skupin, da je urejanje prostora "sektor" oziroma da je delovanje prostorskih načrtovalcev omejeno na poselitvena območja, torej dejansko le "urejanje naselij". Namesto iz želje postaviti postopke varstva okolja kot avtonomne napram postopkom urejanja prostora, je torej treba izhajati iz predstave o optimalni ureditvi tega področja - povezavi vseh teh prizadevanj v enoten sistem varstva in urejanja prostora ali varstvenega urejanja prostora. Tako povezovanje je v tujini dobili izraz v opredelitvi okoljskega načrtovanja – environmental planning.

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

Martina Lipnik
prostor je integralen, 20.7. 2005, 22:38

"Z ustreznim lociranjem dejavnosti se praviloma zmanjšuje tudi vpliv na okolje, zaradi česar mora biti postopek varstva okolja integriran v postopek urejanja prostora. "

TO BI MORALO BITI JASNO VSEM, KI SE UKVARJAJO S PROSTORSKIM PLANIRANJEM IN IZDELAVO PROSTORSKIH DOKUMENTOV.
ČE TEGA NE BOMO V DOVOLJ VELIKI MERI IN NA PRAVILEN NAČIN UPOŠTEVALI, BO SLOVENIJA PLAČEVALA EU "PENALE"...
LETA 2008 MORA IMETI LJUBLJANA PRIPRAVLJEN PLAN ZMANJŠEVANJA HRUPNIH OBREMENITEV IN NATO PODAJATI EU REDNA POROČILA O DOSEŽENIH STOPNJAH SANACIJE - EU BO IMELA TOREJ NAD TEM NADZOR , VERJETNO PA NE BREZ SANKCIJ.
ČE NAM JE ŽE SAMIM ZA LASTNO OKOLJE VSEENO, NAS BO K SKRBI ZA PRAVILNO UREJANJE PROSTORA IN S TEM VAROVANJA OKOLJA MORDA "PRIPRAVILA" REPRESIJA??


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Namesto iz želje postaviti postopke varstva okolja kot avtonomne napram postopkom urejanja prostora, je torej treba izhajati iz predstave o optimalni ureditvi tega področja - povezavi vseh teh prizadevanj v enoten sistem varstva in urejanja prostora ali varstvenega urejanja prostora.

na vrh