info akcije magazine id mail english
Urbanizem v LjubljaniMobilnost v mestuProjekti za LjubljanoProstorski razvojRez. ankete
21. 12. 2007

Mavrične luči za gradnjo PCL

Jože Kavčič
V zadnjih mesecih smo bili že večkrat obveščeni o zelenih lučeh za gradnjo Potniškega centra Ljubljana. Pod podobnimi naslovi se ponavljajo iste informacije, s fotomontažami pa se poudarja spektakularnost predvidenih objektov. Toda tudi potem, ko so sklenjene ključne pogodbe (MOL, Holding SŽ in TriGranit) ni jasno predstavljena izvedba celotnega programa centra, zlasti njegovega javno logističnega dela in nujnih prometnih ureditev v tem delu mesta. Nič ni narobe, če se objavljajo dopadljive komercialne informacije, toda ob tem zelo izstopa bela lisa – ni informacij o konkretnih nalogah, ki so vezane na nosilce javnega interesa, to je na državo oz. Holding SŽ in MOL. Preostane nam le spremljanje izjav za javnost iz katerih lahko ugotovimo, da je glede izvedbe projekta PCL vse ''jasno in krasno''.

Župan MOL-a g. Janković je v začetku avgusta podpisal z družbo TriGranit pogodbo o sodelovanju in pogodbo o opremljanju pri projektu PCL. Do konca leta 2008 ostaja odprta tudi opcija pristopa MOL-a k joint-venture pogodbi med TriGranitom in Slovenskimi železnicami. V pogodbah je opredeljena tudi možnost poglobitve železnice, ki pa ne bo ovirala izvedbe komercialnega dela centra.

Vlada je dala soglasje k Pogodbi o skupnem vlaganju, ki jo sklenejo Holding – SŽ, TriGranit Holding Limited in TriGranit Developement Corporation v začetku oktobra. Ob tem je vlada sprejela tudi Akt o javno-zasebnem partnerstvu pri dogradnji Ljubljanske potniške postaje. Predmet akta je gradnja objektov v zahodnem delu PCL, za katerega velja zazidalni načrt sprejet z odlokom Mestnega sveta občine Ljubljana (citira se Ur.l. RS, št. 107/06 z morebitnimi spremembami!). Zgrajen bo tudi javno logistični del, ki obsega novo potniško dvorano železniške postaje Ljubljana vključno s pokritim dostopom do peronov ter novo avtobusno postajo. Skupna načrtovana površina javno-logističnega dela znaša 32.404 m2.

Pogodba med HSŽ in TriGranitom je bila podpisana sredi oktobra ob delovnem srečanju slovenske in madžarske vlade. Objavljeno je bilo, da naj bi bil komercialni del programa dokončan do leta 2009, javno logistični del pa spomladi 2010.

Navedeni podatki so povzeti iz javnih sporočil in bi jih morali samo pozdraviti. V dobrih dveh letih naj bi bil zgrajen zahodni del PCL (komercialni in javno logistični del) ter urejena potrebna prometna in komunalna infrastruktura. Najavljena je tudi gradnja poslovno stanovanjskega kompleksa ob križišču Vilharjeve in Šmartinske ceste ter poslovna gradnja ob Masarykovi. Toda kot je že v navadi se tudi pri tem projektu v konkretnih detajlih skrivajo grdi zlodeji, angelske informacije pa so v bolj širnih daljavah. Kljub uradnemu optimizmu in mnogim dokazom, da so službe za odnose z javnostmi aktivne, se kažejo tudi nevarnosti, da javnega programa logističnega dela PCL in nove oz. rekonstruirane cestne infrastrukture še dolgo ne bo.

Za opredelitev problema se je potrebno vrniti na izhodiščno vprašanje povezano z zazidalnim načrtom. Program in pogoje izvedbe projekta PCL določata dva javna in zavezujoča odloka, ki ju je sprejel Mestni svet MOL-a in sicer:
- Odlok o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana (Ur.l. št. 107/06),
- Odlok o programu opremljanja za območje Potniškega centra Ljubljana (Ur.l. št. 106/06).

Zasnova veljavnega ZN temelji na podaljšanju Miklošičeve ceste proti severu (Bežigradu) z novim podhodom in postajno dvorano pod tiri. S tem se omogoča povezava mestnega središča in Bežigrada ter nastanek novega prometnega vozlišča. Na tem območju (dejansko gre za zahodni del PCL) naj bi glede na načrtovane nakupovalne, kongresno – sejemske in poslovne programe nastalo tudi novo urbano središče.

Mestna občina Ljubljana se je odločila za bistveno spremembo omenjene zasnove. Opuščene naj bi bile predvidene ureditve pod tiri ter zgrajen povezovalni objekt nad njimi. V Ur.l., št. 64/07 (16.07.2007) je bil objavljen Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje PCL. S spremembami in dopolnitvami je predvideno, da ''se nad tiri predvidi gradnja povezovalnega objekta med novim kompleksom objektov osrednjih dejavnosti in avtobusno postajo, namenjenega ureditvi postajne dvorane na vzhodnem delu ter trgovske in gostinske lokale v povezovalnem, zahodnem delu objekta''. Obenem se iz ZN izključi predvidene ureditve pod tiri (klančina, podhod, postajna dvorana). Kot razlog je navedeno samo, da ''dovoljeni gradbeni posegi niso v skladu s potrebami in razvojnimi namerami investitorjev, izdelati je potrebno spremembe in dopolnitve prostorskega akta, ki bodo omogočile uresničitev nameravanih gradenj''. Osnutek naj bi bil izdelan v roku enega meseca, končni predlog pa naj bi bil sprejet v roku enega leta.

Bistveno se spreminja veljavni zazidalni načrt, do sedaj predvidenega javno logističnega dela ne bo, kaj pa bodo prinesle spremembe ZN, kdaj bodo sprejete ter kdaj in kako bodo izvedene (glede na že sklenjeno pogodbo) pa ostaja odprto vprašanje.

V objavah in tudi v dokumentih se ves čas omenja javno logistični del PCL, toda te opredelitve tudi v veljavnem ZN ni. Navedeno je n. pr. da prostorske enote P1, P2, P3, P3a, P3b, P5 in P12 tvorijo vsebinsko ali gradbeno zaključeno celoto, kjer je možen preplet predvidenih dejavnosti…itd. (to je območje zahodnega dela PCL, na katerega se nanaša sklep o spremembi ZN in je vključeno v pogodbo HŠŽ – TriGranit). Te prostorske enote naj bi predstavljale prvo etapo, v kateri bodo sočasno zgrajeni komercialni programi in ''logistični center''.

Med sprejemanjem sedanjega ZN je bilo v teku javne obravnave (september 2005) na to temo mnogo tehtnih pripomb. Tudi sam sem dal ustne in pisne pripombe na katere sem dobil neuporabne odgovore. Na pripombo, da ni niti iz teksta niti iz grafičnih prilog jasna opredelitev bodočih javnih površin, ki bi morale imeti tudi ustrezno določen status, je dan odgovor, da so dejansko vsi predvideni sklopi objektov namenjeni javni rabi in so tako opredeljene vse zunanje površine. Na vprašanje kakšen bo status trga pred GR ni bilo niti komentarja. Dal sem tudi pripombo, da ni jasno ali tvorijo prostorske enote P1, P2, P3 in P5 investicijsko in finančno celoto, ki se mora realizirati sočasno. Poleg tega je v teh enotah javni program opredeljen zelo ohlapno, manjka konkretna opredelitev javnih objektov z zavezujočimi pogoji za njihovo izvedbo sočasno s komercialnim programom. V odgovoru je navedeno, da se posegi v območju lahko izvajajo etapno po prostorskih enotah, če gre za funkcionalne ali gradbeno-tehnično zaključene celote, itd.

Zgodba o javno logističnemu programu se bo ob postopku spreminjanja ZN ponovila. Upajmo, da bo pripravljavcem in mestnemu menedžmentu vsaj danes bolj jasno, kaj je primarna javna funkcija tega območja in kako naj bo izražen javni interes mesta in države, da bo možna dolgoročna optimizacija logističnega dela PCL. Pomembna vsebina vsakega urbanističnega akta je opredelitev javnega dobra, ki nastane ob izvedbi načrtovanega posega v prostor. Pri PCL pa ta vsebina ni sekundarna temveč izhodiščna, ki bi se ji morala komercialna izraba območja prilagajati. To pa bo sedaj glede na že sklenjene pogodbe precej težje kot pa v preteklosti.

Veljavni ZN povezuje izgradnjo PCL z obsežnimi prometnimi ureditvami vseh obodnih cest. Načrtovana je ''celovita bulvarska ureditev trga OF, Masarykove in Vilharjeve ceste ter delna rekonstrukcija Dunajske in Šmartinske ceste ter Topniške ulice''. Iz objavljenih informacij se ne da zaključiti, kdo je glede na sklenjene pogodbe odgovoren za izvedbo teh nalog. Morda pa bo imela sedaj mestna uprava priložnost pokazati, kako se učinkovito organizira in izvede obsežnejši projekt javne infrastrukture. Vpogled v osnutek proračuna oz. v načrt razvojnih programov 2008 nas glede tega ne ohrabri. Tu je navedeno samo: ''V letu 2008 bomo pristopili k pridobivanju potrebnih dovoljenj za gradnjo Potniškega centra Ljubljana''.

Zavedam se tveganosti ocenjevanja pogojev izvedbe enega od največjih projektov v Ljubljani v času, ko so med partnerji že sklenjene pogodbe, o njihovi vsebini pa ni informacij. Po uradnih virih bo v dobrih dveh letih zahodni del PCL (komercialni in javno logistični del) zgrajen. Vendar uvid v nekatere druge dokumente nakazuje, da bo komercialni del verjetno zgrajen, logističnega dela (karkoli pač to bo) še dolgo ne moremo pričakovati, načrtovana nova oz. rekonstruirana prometna infrastruktura pa bo ko bo.

Bilo pa bi seveda lepo, če bi z eventualnimi pojasnili oz. demantiji odpravili omenjene dvome. Besedo ''lepo'' seveda povezujem s podpisi odgovornih oseb, ne pa s piarovskimi informacijami.

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

rok
Brez naslova, 1.6. 2009, 00:39

Meni je zanimivo, da dajo vedno slike objekta z zraka. Kaj mi pomaga da je stavba lepa od zgoraj, če pa nimam pisarne na Ljubljanskem gradu ali pa vsaj v eni od bodočih stolpnic.
Tudi v kamniku imamo stavbo Metuljček (to se vidi z zraka da je podobne oblike), ko pa stojiš zraven, je pa samo stavba z neravnimi ploskvami.


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.

na vrh