info akcije magazine id mail english
02DelavnicaDobro : slaboKritika : polemikaPisma bralcev
26. 2. 2008

Tri invalidnosti sodobne arhitekturne kritike na slovenskem

3. del
Drugi zgled kaže, da smemo podvomiti, ali slovenska arhitekturna elita res razume, kaj ji pripoveduje široki svet. Primer ni edini – presadkov, podobno štorastih, iz angleščine v slovenščino ali iz slovenščine v angleščino, imamo več. Gre za članek Rema Koolhaasa »Le kaj se je zgodilo z urbanizmom?«. Navedek je objavljen v knjigi O urbanizmu / Kaj se dogaja s sodobnim mestom? (LJ 2007, 289/290):

Izvirnik:
»... We are simultanously dogmatic and evasive. Our amalgamated wisdom can be easily caricatured: according to Derrida we canot be Whole, according to Baudrillard we cannot be Real, according to Virilio we cannot be There. »Exiled to the Virtual World«: plot for a horror movie ... If there is to be a »new urbanism« it will not be based on the twin fantasies of order and omnipotence; it will be staging of uncertainty; it will no longer be concerned with the arrangement of more or less permanent objects but with the irrigation of territories with potential; it will no longer aim for stable configurations but for the creation of enabling fields that accomodate processes that refuse to be crystallized into definite form; it will no lon-ger be about meticolous definition, the imposition of limits, but about expanding notions, denying boundaries, not about separating and identifying entities, but about discovering unnamable hybrids; it will no longer be obsessed with the city but with the manipulation of infrastructure for endless intensifications and diversifications, shortcuts and redistributions – the reinvention of psychological space ...«

Prevod urednika AB Mihe Dešmana:
»... Istočasno smo dogmatiki in dvomljivci. Našo pomirjeno modrost je lahko karikirati: glede na Derridaja ne moremo biti Celi, glede na Baudrillarda ne moremo biti Resnični, glede na Virilia ne moremo biti Tu – torej smo izgnani v virtualni svet: v filmsko grozljivko ... Če bo kakšen nov urbanizem, ne bo temeljil na dvojici utvar reda in vsemogočnosti; bo inscenacija negotovosti: ne bo se več ukvarjal z urejanjem bolj ali manj stalnih objektov, ampak z oplajanjem teritorijev s potencialom; ne bo več meril na trajne konfiguracije, ampak na oblikovanje usposoblje-nih polj za oskrbovanje procesov, ki zavračajo kristalizacijo v končno obliko; ne bo se več ukvarjal s pikolovskimi definicijami, umeščanjem mej, ampak z razvojnimi pojmi, zanikanjem meja, ne z ločevanjem in identifikacijo vsebin, ampak z odkriva-njem neljubih hibridov; ne bo več obseden z mestom, pač pa z manipuliranjem in-frastruktur za dosego neskončnih ojačitev in sprememb, bližnjic in prerazdelitev – s ponovnim odkritjem psihološkega prostora ...«

Kar bi se dalo reči tudi takole (Fedja Košir: K Arhitekturi II, LJ 2006, 237):
»... Obenem smo dogmatski in nedosledni. Našo amalgamirano modrost zlahka karikiramo. Derrida pravi, da ne moremo biti Celoviti, Baudrillard, da ne moremo biti Resnični, Virilio, da ne moremo biti Tam. »Izgnani v virtualni svet«: scenarij za grozljivko ... Če bo že prišlo do »novega urbanizma«, ne bo oprt na dvojček fantazij urejenosti in vsemogočnosti; predstavljal bo nedoločnost; ne bo ga več zanimalo umeščanje bolj ali manj trajnih objektov, temveč napajanje teritorijev s potencialnim; ne bodo ga več brigale stabilne konfiguracije, ampak bo oblikoval polja silnic, da bodo sproščale procese, ki se ne bodo pustili izkristalizirati v definitivno formo; ne bo mu več mar za pedantne definicije in za zarisovanje omejitev, ampak mu bodo blizu pojmi, ki bodo elastični, ki bodo zanikali ločnice, ki ne bodo delili in določali enot, ampak bodo odkrivali brezimne hibride; ne bo več obseden z mestom, ampak ga bo zanimala igra z infrastrukturo v brezkončnem intenziviranju, diverzificiranju, improviziranju in redistribuiranju – v ponovnem odkrivanju psihološkega prostora ...«


Fedja Košir

 na vrh

Komentar
ime
email
naslov komentarja
vpisite niz iz  stolpca
 

...
..., 11.1. 2009, 23:22

Pa še res je! Hvala, da je komu mar.

Le še nekaj: Briga = slovensko skrb :)


Komentarji odražajo mnenja in stališča uporabnikov Trajekta. Možnost komentiranja je namenjena spodbujanju javne debate in odzivom na članke. Uredništvo si pridržuje pravico odstranitve komentarjev v primeru, da so žaljivi, spodbujajo kakršnokoli nestrpnost ali napeljujejo na kriminalna dejanja. Za vsebino komentarjev uredništvo ne odgovarja.
Že dostikrat smo slišali, da nimamo arhitekturne kritike. To ni res. Toda slovenska arhitekturna kritika danes nima ne noge, ne roke, ne glave. Kritika, ki nima trdne opore v arhitekturni teoriji, je majav konstrukt brez nog, ki ne more »stati in obsta-ti«. Kritika, ki ne zna tistega, kar ima v mislih, izraziti dovolj razumljivo, piše brez rok, podobna grešni duši v vicah. Kritika, ki misli samo »izčiščeno« minimalistično, pa kratkomalo nima glave tam, kjer je njeno mesto.

1. del

2. del

3. del

4. del

5. del


na vrh